برخی از روانشناسان عملکرد تحصیلی را وابسته به بافت در نظر گرفته اند، برای مثال، مدل بافت بر نقش با اهمیت متغیرهایی برون فردی، روشهای آموزش، برنامه درسی و روشهای ارزشیابی تأکید می کنند. برهمین اساس برخی از محققان به منظور تبیین عملکرد تحصیلی بر نقش متغیرهای اجتماعی – اقتصادی یادگیرندگان به عنوان یک متغیر برون فردی دیگر تأکید می کنند. پژوهش های انجام شده توسط محققان دیگر نشان داده است که عملکرد تحصیلی از تعامل بین متغیرهای موقعیتی مانند برنامه روشهای آموزشی، شرایط عاطفی و نیز محیط تحصیلی، نگرش نسبت به مسایل آموزش و انگیزه پیشرفت فراگیران تأثیر می پذیرد. ترکیب دو دسته از انگیزه های پیشرفت (درونی و بیرونی)، رفتار و فعالیتهای تحصیلی دانش آموزان را جهت می دهد (شریفیان، ۱۳۸۱).
تحقیقات انجام شده در مورد ارتباط هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی به طور کلی بیانگر نقش معنادارهوش هیجانی در عملکرد تحصیلی است (صاحب، ۱۳۸۹). در یک رویکرد مهم تأثیر فرآیندهای محیط خانوادگی بر عملکرد تحصیلی مطرح است. پژوهش هایی که براساس این رویکرد انجام شده، حاکی از رابطه میان سبک فرزند پروری و عملکرد تحصیلی است، کودکانی که در خانواده های قاطع پرورش می یابند، نمره عملکرد تحصیلی بالاتری را در مقایسه با فرزندان سایر سبک های خانوادگی کسب می کنند (صاحب، ۱۳۸۹).
یک سری پژوهش ها نیز، بر پایه رویکردی است که بیانگر رابطه میان مهارت خودگردانی دانش آموزان و عملکرد تحصیلی آنهاست. دانش آموزان که از مهارت خود گردانی بیشتری برخوردارند، عملکرد تحصیلی بالاتری را نشان می دهند (صاحب، ۱۳۸۹).
به طور کلی عواملی که بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان تأثیر دارند را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
الف. عوامل فیزیولوژیکی: این عوامل شامل متغیرهای بدنی و فیزیکی یاد گیرنده از جمله سوء تغذیه و سلامت جسمانی می شود.
ب. عوامل روانشناختی: این عوامل شامل متغیرهای روانشناختی از جمله هوش، استعداد، خلاقیت خودپنداره، عزت نفس، نگرش نسبت به مسایل آموزشی، انگیزه پیشرفت، مکان کنترل و ویژگی های شخصی دیگر می شود.
پ. عوامل محیطی: این عوامل در برگیرنده متغیرهای بیرونی شامل پایگاه اقتصادی و اجتماعی (درآمد، تحصیلات، محل زندگی) متغیرهای مربوط به خانواده (تعداد افراد خانوار، سبک فرزند پروری والدین، ارزشهای فرهنگی خانواده) و متغیرهای مربوط به محیط مدرسه (شرایط مدرسه، مدیریت مدرسه، نگرش ویژگی های معلمان، فرهنگ و جو سازمانی مدرسه) می شود (صاحب، ۱۳۸۹).
در تبیین تأثیر فوق العاده عنصر معلم در فرآیند آموزش و یادگیری، مهر محمدی (۱۳۸۶) معتقد است: شاید در صحت و اعتبار این پاسخ که از میان عناصر و مؤلفه های گوناگون تشکیل دهنده ی نظام تعلیم و تربیت، اولویت قطعی را باید برای معلم قائل شد، نتوان تردید و تشکیک کرد. معلم از آن جهت مورد تأکید و توجه جدی و دارای نقش محوری است که کارگذار اصلی تعلیم و تربیت به شمار می رود و اهداف متعالی نظام های تعلیم و تربیت در ابعاد مختلف، در نهایت باید به واسطه ی او محقق شود. همچنین رمز سلامت، رشد و بالندگی نظام های تعلیم و تربیت را باید در سلامت، رشد و بالندگی معلم جست و جو کرد.
پیشینه داخلی تحقیق
حیدری حسین آباد (۱۳۹۲)، پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان “بررسی وضعیت کنونی مدارس هوشمند بر اساس استانداردها و مقایسه عملکرد آن با مدارس عادی” انجام دادند که هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت کنونی مدارس هوشمند بر اساس استانداردها (مدل مفهومی مدارس هوشمند) و مقایسه عملکرد آن با مدارس عادی شهر یزد می باشد. روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه مدارس متوسطه دخترانه شهریزد در سال ۹۲-۱۳۹۰می باشد که به روش نمونه گیری خوشه ای، از بین ۱۲ دبیرستان دولتی، ۲ دبیرستان هوشمند و از هر دبیرستان ۲ کلاس چهارم انتخاب شدند و به دلیل محدودیت مدارس هوشمند، ۲ دبیرستان به روش سرشماری انتخاب شدند. به منظور دستیابی به هدف فوق، سوالاتی به شرح ذیل مطرح شد: ۱ـ مدارس هوشمند (از نظر محیط یاددهی و یادگیری، زیرساخت توسعه یافته فناوری اطلاعات، معلمان آموزش دیده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مدیریت یکپارچه رایانه ای و ارتباط یکپارچه رایانه ای با مدارس دیگر) در چه سطحی از استانداردها قرار دارند؟ ۲ـ عملکرد دانش آموزان مدارس هوشمند از نظر تفکر انتقادی چه تفاوتی با دانش آموزان مدارس عادی دارد؟ ۳ـ عملکرد دانش آموزان مدارس هوشمند از نظر عملکرد تحصیلی چه تفاوتی با دانش آموزان مدارس عادی دارد؟ ۴ـ آیا بین عملکرد تحصیلی و تفکر انتقادی دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی رابطه وجود دارد؟ ابزار پژوهش در یک بخش شامل چک لیست ارزیابی مدارس هوشمند (مشاهده)، و در بخش دیگر شامل آزمون مهارت تفکر انتقادی و معدل سال سوم متوسطه برای عملکرد تحصیلی دانش آموزان می باشد. این ابزار از نظر آماری از اعتبار لازم برخوردار می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های کمی مربوط به عملکرد دانش آموزان، از نرم افزار SPSS و به منظور آزمون سوالات پژوهشی از آمار توصیفی و استنباطی (آزمون T مستقل و ضریب همبستگی پیرسون) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که: ۱ـ وضعیت کنونی مدارس هوشمند در مدیریت یکپارچه رایانه ای در سطح میانی و پیشرفته و در بقیه موارد در سطح مقدماتی و پایین قرار دارد. ۲ـ بین مهارت تفکر انتقادی دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی تفاوت معناداری وجود ندارد. ۳ـ بین عملکرد تحصیلی دانش آموزان مدارس هوشمند و عادی تفاوت معناداری وجود داشت و مدارس هوشمند پیشرفت بهتری نسبت به مدارس عادی داشتند. ۴ـ بین عملکرد تحصیلی و تفکر انتقادی رابطه مثبت و ضعیف وجود دارد.
به علاوه رحیمی (۱۳۹۰)، پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان ” مقایسه رابطه استفاده از راهبردهای شناختی وفراشتاختی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر سال سوم متوسطه و پیش دانشگاهی مدارس هوشمند وعادی” انجام داد که در چکیده تحقیق حاضر اینگونه آمده که این پژوهش به مقایسه رابطه استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی با عملکرد تحصیلی در دانش آموزان دخترسال سوم متوسطه و پیش دانشگاهی مدارس هوشمند و عادی می پردازد و بـه منظور بررسی فرضیه ها و تحلیل داده ها، آزمون t مستقل تک گروهی و نیز آزمون رگرسیون چند متغیره همزمان به کار رفته است. نتایج پژوهش نشان داده است که بین استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی و عملکرد تحصیلی در مدارس هوشمند و عادی همبستگی وجود دارد ولی تفاوت معناداری بین دانش آموزان دو مدرسه از لحاظ استفاده از راهبردها بین دو مدرسه وجود ندارد.
همچنین جعفری (۱۳۹۰)، پایان نامه کارشناسی ارشد خود را با عنوان ” تأثیرآموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی برادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان پسر پایه اول متوسطه در درس زبان انگلیسی ” انجام داد که در چکیده تحقیق حاضر اینگونه آمده که هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان در درس زبان انگلیسی بود. جامعه آماری آن کلیه دانش آموزان پسر پایه اول متوسطه شهر همدان به حجم ۴۴۳۵ نفر بودند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای تعداد ۶۰ نفر از آنها به صورت تصادفی انتخاب و در سه گروه ۲۰ نفری (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) جایگزین شدند. گروه های آزمایشی هر یک به طور جداگانه به مدت ۸ جلسه تحت آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (یک گروه تحت آموزش راهبردهای شناختی خودتنظیمی و گروه دیگر تحت آموزش راهبردهای فراشناختی خودتنظیمی) قرار گرفتند.
خلیلی (۱۳۸۶)، تحقیقی با عنوان “مقایسه هوش هیجانی دانش آموزان تیزهوش و عادی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی” انجام داد. در چکیده تحقیق حاضر اینگونه آمده که هوش هیجانی یکی از سازه های نوظهور در گستره علم روان شناسی است که پژوهش های زیادی را به خود اختصاص داده است و رابطه آن با هوش شناختی و پیشرفت تحصیلی یکی از این حوزه های پژوهشی است. در همین راستا پژوهش حاضر در قالب یک طرح پس رویدادی به بررسی مقایسه ای میزان هوش هیجانی در دانش آموزان مدارس تیزهوش و عادی مقطع پیش دانشگاهی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی یکی از مناطق شهر تهران پرداخته است. نمونه ۱۲۰ نفری شامل ۶۰ دانش آموز تیزهوش (۳۰ دختر و ۳۰ پسر) و ۶۰ دانش آموز عادی (۳۰ دختر و ۳۰ پسر) است. ابزار سنجش میزان هوش هیجانی، آزمون هوش هیجانی بار ـ ان و معدل سال تحصیلی گذشته دانش آموزان، ملاک پیشرفت تحصیلی آزمودنی ها بوده است. فرضیه های اصلی به تفاوت هوش هیجانی در دو گروه تیزهوش و عادی از یکسو و ارتباط هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی معطوف بود. بر اساس نتایج به دست آمده تفاوت معناداری بین هوش هیجانی دانش آموزان تیزهوش و عادی مشاهده نشد. همچنین بین هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی نیز رابطه معناداری به دست نیامد؛ بنابراین فرضیه های پژوهش در نمونه مورد بررسی تایید نگردید. بر اساس یافته دیگر پژوهش، میزان هوش هیجانی در دختران بالاتر از میزان هوش هیجانی در پسران است. پیشنهاد می شود که پژوهش های بعدی در جامعه آماری وسیعتری انجام گیرد و از سوی دیگر، اولویت های هیجانی تربیت مورد توجه بیشتری قرار گیرند.
رضاخانی (۱۳۸۶)، تحقیقی با عنوان “بررسی انگیزه درونی و بیرونی پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن” انجام داد. در چکیده تحقیق حاضر اینگونه آمده که هدف این مطالعه، بررسی نوع انگیزه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر و پسر رشته های مختلف دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن است. بدین منظور با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و طبقه ای، ۴۰۰ دانشجوی دختر و پسر دوره کارشناسی پیوسته در رشته های مختلف انتخاب شدند. پیشرفت تحصیلی بر اساس میانگین نمرات نیم سال قبل و انگیزه های آنان با استفاده از یک پرسشنامه ۵۴ سوالی اندازه گیری شد. پس از تجزیه و تحلیل آماری داده ها با آزمون t، تحلیل واریانس و آزمون توکی، و همبستگی گشتاوری پیرسون نتایج نشان داد که به طور کلی انگیزه دانشجویان مورد مطالعه بسیار پایین تر از حد متوسط است، اما پیشرفت تحصیلی آنان از میانگین نظری مفروض (نمره ۱۲) بالاتر است. همچنین بین انگیزه درونی و انگیزه بیرونی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مورد مطالعه همبستگی معنی دار وجود دارد. انگیزه درونی بیشترین همبستگی، و انگیزه بیرونی کمترین همبستگی را با پیشرفت تحصیلی دارند. اگر چه انگیزه درونی دانشجویان رشته های مختلف تفاوت معناداری با هم ندارند ولی انگیزه بیرونی دانشجویان رشته کتابداری از انگیزه بیرونی دانشجویان رشته های زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات انگلیسی، و مهندسی کامپیوتر پایین تر است. همچنین مجموع انگیزه درونی و بیرونی دانشجویان رشته کامپیوتر بیشتر از دانشجویان رشته کتابداری است. در پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته های مختلف تفاوت معنی داری مشاهده نشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که به طور کلی انگیزه پسران بالاتر از انگیزه دختران است. بین انگیزه درونی و بیرونی دانشجویان در ترم های مختلف تحصیلی تفاوتی مشاهده نشد. از نظر رابطه مشخصات جمعیت شناختی دانشجویان با انگیزه تحصیلی آنان، تنها تعامل تحصیلات پدر و تحصیلات مادر با انگیزه درونی، و با کل انگیزه رابطه دارد. یافته های تحقیق همچنین حاکی از آن است که تحصیلات پدر؛ تعامل تحصیلات پدر و تحصیلات مادر؛ و تعامل تحصیلات پدر و محل سکونت در پیشرفت تحصیلی دانشجویان موثر است.
رفعتی و همکاران (۱۳۸۳)، تحقیقی با عنوان ” رابطه پیشرفت تحصیلی با برون گرایی- درون گرایی و روان نژندی دانشجویان پرستاری شیراز ” انجام دادند. در چکیده تحقیق حاضر اینگونه آمده که بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان که هوشمندترین افراد جامعه و آینده سازان هر کشوری هستند مهم و قابل کاوش است. هدف شامل مطالعه به منظور تعیین رابطه پیشرفت تحصیلی با ویژگی های شخصیتی دانشجویان است. این مطالعه تحلیلی در نیمسال دوم سال تحصیلی ۷۹-۱۳۷۸ بر روی ۳۰۴ دانشجوی پرستاری دانشکده پرستاری فاطمه زهرا (س) شیراز انجام شد. جامعه پژوهش با پرسش نامه های جمعیت شناختی و شخصیتی آیزنک ارزیابی شدند و معدل پایان نیمسال تحصیلی به عنوان معیار پیشرفت تحصیلی آنها در نظر گرفته شد. داده ها با آزمون های آماری t ، آنالیز واریانس و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها بدین ترتیب بود که میانگین نمره در مقیاس برون گرایی ۹۱/۱۲ و در مقیاس روان نژندی ۱/۱۲ بود. ۵/۲۵ درصد دانشجویان در امر تحصیل ناموفق و ۲۵ درصد موفق و بقیه هم در حد متوسط بودند. رابطه معکوس خطی بین معدل نیمسال تحصیلی با نمره برون گرایی و روان نژندی وجود داشت که تنها در مورد روان نژندی ارتباط معنی دار بود. نتایج بدین شرح است که با توجه به یافته ها، پیشرفت تحصیلی افراد متاثر از وضعیت روانی آنها است. لذا بررسی بیشتر مسائل روانی و شخصیتی دانشجویان و فعال نمودن مراکز مشاوره روانی برای آنها ضروری به نظر می رسد.
پایان نامه کارشناسی ارشد بهمنی (۱۳۸۲)، با عنوان ” مقایسه عملکرد تحصیلی و سازگاری آموزشگاهی دانش‌آموزان دختر و پسر شاهد و غیرشاهد شاغل به تحصیل در پایه پنجم ابتدایی مدارس شاهد و غیرشاهد سطح شهر تهران با کنترل متغیرهای هوش، عزت نفس، انگیزه پیشرفت و رابطه مادر فرزندی” انجام شد که در چکیده تحقیق حاضر اینگونه آمده که پژوهش حاضر در مرحله اول به منظور بررسی میزان کارآیی مدارس شاهد دوره ابتدایی در مقایسه با مدارس غیرشاهد در جبران نارسایی های احتمالی ناشی از فقدان پدر از طریق مقایسه عملکرد تحصیلی و سازگاری آموزشگاهی دانش‌آموزان دختر و پسر و غیرشاهد شاغل به تحصیل در مدارس شاهد و غیرشاهد با کنترل متغیرهای هوش، عزت نفس، انگیزه پیشرفت و رابطه مادر – فرزندی صورت گرفته است. فرضیه اساسی تحقیق این بوده که مدارس شاهد به عنوان یک نظام آموزشگاهی خاص که به منظور تعدیل برخی از ضایعات احتمالی ناشی از فقدان پدر در کودکان طراحی شده‌اند اثر بهتری نسبت به مدارس غیرشاهد در این زمینه داشته‌اند. به این منظور هشت گروه نمونه شامل ۴۴ نفر دانش‌آموز دختر واجد پدر شاغل به تحصیل در مدارس ۳۹ نفر دانش‌آموز پسر فرزند شهید شاغل به تحصیل در مدارس شاهد ۲۴ نفر دانش‌آموز پسر واجد پدر شاغل به تحصیل در مدارس شاهد، ۳۱ نفر دانش‌آموز پسر شاغل به تحصیل در مدارس غیرشاهد ۱۱ نفر دانش‌آموز دختر شاغل به تحصیل در مدارس غیرشاهد، ۱۶ نفر دانش‌آموز پسر واجد پدر شاغل به تحصیل در مدارس غیرشاهد و ۷ نفر دانش‌آموز شاهد شاغل به تحصیل در مدارس غیر شاهد از نظر وضعیت تحصیلی، سطح سازگاری آموزشگاهی، انگیزه پیشرفت، عزت نفس – هوش و رابطه مادر – فرزندی مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آزمون هوش ریون خردسالان – آزمون سنجش عزت نفس کوپر – اسمیت آزمون محقق ساخته رابطه مادر -فرزندی و آزمون انگیزه پیشرفت جمع‌آوری شدند و نتایج با استفاده از آزمون‌های آماری تحلیل واریانس – تحلیل کوواریانس و آزمون برای گروه های ناهمتا تحلیل شدند. نتایج نشان دادند که عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان واجد پدر از عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شاهد بهتر است و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مدارس شاهد با آنهایی که در مدارس عادی تحصیل می‌کنند تفاوت ندارد. در زمینه سازگاری آموزشگاهی نیز مشخص شد که تفاوت موجود بین سطح سازگاری دانش‌آموزان واجد پدر و شاهد معنی‌دار نبوده و سازگاری آموزشگاهی دانش‌آموزان مدارس عادی از مدارس شاهد بهتر، می‌باشد. کنترل متغیرهای خصیصه‌ای هوش، انگیزه پیشرفت، عزت نفس و رابطه مادر – فرزندی به عنوان ویژگی های ورودی دانش‌آموزان در مجموع نشان داده که این عوامل نقش اصلی در ایجاد تفاوت در عملکردها نداشته‌اند و لذا تغییرات را باید به سایر متغیرها از جمله آموزشگاه اسناد داد. از جمع‌بندی نتایج چنین استنباط می‌شود که مدارس شاهد در زمینه سازگاری آموزشگاهی کارایی کمتری نسبت به مدارس غیرشاهد دخیل در طرح داشته‌اند. در زمینه عملکرد تحصیلی نیز برتری مورد انتظار مدارس شاهد بر مدارس عادی تایید نشده است. هرگونه تعمیم نتایج متأثر از دو عامل اصلی کم بودن نسبی تعداد نمونه‌ها در برخی از خانه های جدول تحلیل واریانس و نیز سوق ‌داده شدن خودبخودی محقق به آن دسته از مدارس غیرشاهد که از وضعیت بسیار مطلوب آموزش برخوردار بوده‌اند، می‌باشد. این گزارش حاوی تحلیل های مربوط به دو متغیر وابسته اصلی طرح می‌باشد.
سلیمان نژاد و شهرآرای (۱۳۸۰)، تحقیقی با عنوان “ارتباط منبع کنترل و خود تنظیمی با پیشرفت تحصیلی” انجام دادند. در چکیده تحقیق حاضر اینگونه آمده که در این پژوهش، رابطه منبع کنترل دانش آموزان (شامل گرایش های سه گانه درونی، افراد قدرتمند و شانس) و خود تنظیمی دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی (نمره درس شیمی و ریاضی) مورد بررسی قرار گرفته است. ۱۵۰ نفر دانش از دانش آموزان پر رشته ریاضی – فیزیک سال سوم دبیرستان شهر تهران به پرسشنامه منبع کنترل لونسون)IPC) (1972 و پرسشنامه خود تنظیمی زیمرمان و مارتینز – پونز (SRLIS ,RSSRLفرم ) (۱۹۸۶)پاسخ دادند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در درس شیمی، به ترتیب اهمیت، منبع کنترل درونی و خود تنظیمی دانش آموز رابطه مثبت و منبع کنترل در بعد شانس و افراد قدرتمند رابطه منفی با پیشرفت تحصیلی دانش آموز دارند. همچنین در درس ریاضی به ترتیب اهمیت، خود تنظیمی دانش آموز و منبع کنترل درونی با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و منبع کنترل در بعد افراد قدرتمند و شانس رابطه منفی با پیشرفت تحصیلی دارند. بین خود تنظیمی دانش آموز با منبع کنترل درونی رابطه مثبت و با منبع کنترل بیرونی شانس رابطه منفی وجود دارد. بین خود تنظیمی دانش آموز و منبع کنترل در بعد افراد قدرتمند رابطه معنی داری یافت نشد. همچنین رابطه ای بین خود تنظیمی دانش آموز از نظر دبیر با سایر متغیرها بدست نیامد.
به پژوه و سلیمیان (۱۳۸۰)، تحقیقی با عنوان “مقایسه ادراک لیاقتهای‌ شناختی‌ و اجتماعی‌ در دانش ‌آموزان با پیشرفت تحصیلی‌ پایین، دیرآموز و عادی” انجام دادند. در چکیده تحقیق حاضر اینگونه آمده که هدف اصلی‌ پژوهش‌ حاضر مقایسه ادراک لیاقت های‌ شناختی‌ و اجتماعی‌ در سه گروه از دانش آموزان پایه اول دبستان بود. سه گروه آزمودنی‌ به طریق نمونه گیری‌ تصادفی‌ به تعداد سی‌ و پنج نفر در هر گروه انتخاب شدند. گروه اول را دانش‌آمرزان با پیشرفت تحصیلی‌ پایین ، گروه دوم را دانش آموزان دیرآموز جایابی‌ شده در کلاس های‌ ویژه در مدارس عادی‌ و گروه سوم را دانش آموزان عادی‌ تشکیل می‌ داد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش مقیاس تصویری‌ ادراک لیاقت و پذیرش‌ اجتماعی‌ هارتر و پایک (۱۹۸۴) بود که به طور انفرادی‌ برای‌ یکایک آزمودنی‌ ها اجرا شد. این مقیاس‌ شامل چهار خرده مقیاس لیاقت شناختی‌، لیاقت جسمانی‌، پذیرش‌ توسط همسالان و پذیرش‌ توسط مادر است . نتایج به دست آمده با استفاده از روش‌ آماری‌ تحلیل واریانس چند متغیری‌ نشان داد : (الف) دانش‌ آموزان با پیشرفت تحصیلی‌ پایین در چهار خرده مقیاس مورد بررسی، به طور معناداری نسبت به دانش آموزان عادی از ادراک لیاقت خود و پذیرش اجتماعی پایین تری برخوردار بودند؛ (ب) دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی پایین در مقایسه با دانش آموزان دیرآموز تنها در دو خرده مقیاس لیاقت شناختی و پذیرش توسط همسالان به طور معناداری ادراک پایین تری از خود نشان دادند؛ (ج) بین دانش آموزان دیرآموز و دانش آموزان عادی از نظر نمره کل در مقیاس مورد نظر هیچ گونه تفاوت آماری معنادار مشاهده نشد.
حیدری و کوشان (۱۳۸۰)، تحقیقی با عنوان “بررسی منبع کنترل و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پرستاری” انجام دادند. در چکیده تحقیق حاضر اینگونه آمده که این مطالعه همبستگی توصیفی در راستای تعیین نوع منبع کنترل و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رشته پرستاری دانشکده علوم پزشکی سبزوار انجام شده است. بدین منظور، تعداد ۹۷ نفر از دانشجویان رشته پرستاری که حداقل دو نیمسال تحصیلی را پشت سر گذاشته و معدل واحدهای گذرانده شده آنان محاسبه شده بود، انتخاب و از آنان خواسته شد تا پرسشنامه مطالعه را تکمیل نمایند. جهت جمع آوری داده ها از مقیاس سنجش ابعاد علی (CDS) استفاده شد. از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، آزمون تی و آزمون مجذور کای برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. ۱۲٫۴ درصد (۱۲ نفر) از واحدهای مورد پژوهش مذکر و ۸۷٫۶ درصد (۸۵ نفر) مونث بودند. یافته ها نشان داد که هیچگونه ارتباط معنی داری بین نمرات مربوط به منبع کنترل و میانگین نمرات واحدهای گذرانده شده دانشجویان وجود ندارد. همچنین هیچگونه تفاوتی در دو جنس از نظر نوع منبع کنترل وجود نداشت.
مهرافرو و شهرآرای (۱۳۸۰)، تحقیقی با عنوان “بررسی رابطه نگرش نسبت به شیوه های فرزند پروری و مکان کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی ” انجام دادند. در چکیده تحقیق حاضر اینگونه آمده که این پژوهش به بررسی رابطه بین نگرش نسبت به شیوه های فرزند پروری مادر (اقتدار منطقی، استبدادی، آزاد گذاری) و مکان کنترل با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی می پردازد. بدین منظور ۳۹۸ نفر از دانش آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی و مادران با سواد آنها در منطقه ۱۷ آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی ۷۷ – ۱۳۷۶ به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون چند متغیری (گام به گام) نمایان ساخت که بین نگرش شیوه های فرزند پروری مادر (اقتدار منطقی) و پیشرفت تحصیلی (معدل کل و نمره علوم) رابطه ای مثبت وجود دارد و بین نگرش نسبت به شیوه فرزند پروری مادر (استبدادی) و پیشرفت تحصیلی (معدل کل و نمره علوم، نمره ریاضی) رابطه منفی معنی داری مشاهده نشد. بین نگرش نسبت به شیوه های فرزند پروری مادر (اقتدار منطقی، آزادگذاری، استبدادی) و مکان کنترل دانش آموز رابطه ای معنی دار مشاهده نشد. در نهایت بین مکان کنترل دانش آموز با نمره علوم و معدل کل وی رابطه ای منفی و معنی دار مشاهده شد بین مکان کنترل دانش آموز و نمره ریاضی او رابطه ای مشاهده نشد. نتایج به دست آمده در چارچوبهای نظری مورد بحث قرار گرفته است
پیشینه خارجی تحقیق
یافته های الزیدیین و همکاران (۲۰۱۰). و کومار[۸۷] و همکاران (۲۰۰۸) نشان داد که سطح استفاده معلمان از فناوری برای اهداف آموزشی؛ پایین، ولی نگرش آنان در این رابطه، مثبت است، اما بین نگرش معلمان و سطح کاربرد فناوری در تدریس، همبستگی مثبت وجود دارد.
هوپز (۲۰۰۹) در مطالعه خود تحت عنوان “تأثیر ادراک شایستگی دانش آموزان دوره متوسطه دوره اول به روش مطالعه کیفی و کمی” به این نتیجه رسیده است که دانش آموزانی که از ادراک شایستگی بالاتری برخوردار بوده اند از عملکرد تحصیلی بالاتری نیز برخوردارند و در یادگیری دروس بیشتر درگیر می‏شوند و همچنین دانش آموزانی که دارای عملکرد تحصیلی خوبی در گذشته می باشند بهتر از دیگر دانش آموزان عمل می کنند و به توانایی های خود بیشتر باور دارند.
یعقوب، موحد نور[۸۸] و آزمان[۸۹] (۲۰۰۵) فعالیت های یاددهی و یادگیری در مدارس هوشمند مالزی را مورد مطالعه قرار داده و میزان آمادگی معلمان و دانش آموزان برای یاددهی و یادگیری زبان انگلیسی در محیط مدرسه هوشمند را بررسی کردند. آن ها داده های تحقیق خود را از طریق مصاحبه و پرسشنامه جمع آوری نمودند. همچنین نتایج نشان داده است که معلمان آمادگی لازم را داشته و نسبت به نقش جدید خود در محیط آموزشی پویا، نظر مساعدی دارند ولی این در حالی می باشد که اکثر افراد آمادگی لازم برای کاربرد تکنولوژی در راستای اهداف مدارس هوشمند را ندارند (یعقوب، موحد نور و آزمان، ۲۰۰۵).
هینه[۹۰] و همکاران (۲۰۰۳) در مطالعه خود تحت عنوان “منبع کنترل و عزت نفس دانش آموزان” به این نتیجه رسیده اند که درونی کردن مسائل نقش مهمی به عنوان تعدیل کننده استرس در کودکان محروم از والدین دارد. کودکانی که مسائل را درونی می کنند بهتر با استرس و مسائل پس از مرگ والدین کنار می آیند که این خود نشان می دهد که دانش آموزانی که دارای منبع کنترل درونی باشند، از مدیریت فردی و عملکرد بهتری برخوردار می باشند.
ازولین[۹۱] و استنستروم[۹۲] (۲۰۰۳) نیز در مطالعه خود تحت عنوان “منبع کنترل دانش افراد سوئیسی” به این نتیجه رسیده است که افرادی که دارای مرکز کنترل درونی هستند نسبت به افرادی که مرکز کنترلشان بر مبنای شانس یا قدرت دیگران است دارای اعتماد به نفس بالاتری هستند.
بویل[۹۳] و نیکول[۹۴] (۲۰۰۳) در مطالعه خود تحت عنوان “استفاده از سیستم ارتباط کلاسی برای حمایت از روابط دانش آموزان” به این نتیجه رسیده اند که روش بحث و گفتگو در کلاس نسبت به کلاس های سخنرانی در کمک به دانش آموزان در کسب مفاهیم پایه و اساسی مؤثر است و باعث می شود که دانش آموزان به صورت فعالتری در یادگیری مشارکت داشته باشند و همچنین وقت بیشتری را برای مسائل صرف کنند و از عملکرد تحصیلی بالاتری برخوردار باشند
فصل سوم
روش پژوهش
مقدمه
پژوهش را میتوان علمی منظم دانست که در نتیجه آن پاسخهایی برای سوال‌های مورد نظر مطرح شده پیرامون موضوع پژوهش بدست می‌آید. همچنین روش پژوهش به عنوان فرایندی نظام‌مند برای یافتن پاسخی به پرسش یا راه‌حلی برای مسالهای قلمداد شده است. در این فصل روش پژوهش، روش گردآوری اطلاعات، جامعه آماری، ابزار سنجش، روایی و پایایی پرسشنامه، روش نمونهگیری و تعیین حجم نمونه و روشهای آماری که در انجام این پژوهش بکارگرفته شدهاند، مورد بررسی قرار میگیرد.
روش پژوهش
روش این پژوهش علی– مقایسهای میباشد، که با نامهای متعددی چون پس رویدادی، معطوف به گذشته و علی پس از وقوع نامیده می شود در این نوع پژوهش متغیر مستقل قبلاً اتفاق افتاده، محقق سعی دارد با مطالعه ای گذشته نگر به جستجوی روابط و علل وقوع پدیده ها بپردازد بنابراین، در این پژوهش محقق بر متغیرهای مستقل کنترل مستقیم ندارد و نمی تواند به صورت تصادفی افراد نمونه را به گروههای آزمایش و کنترل تقسیم کند(خوی نژاد، ۱۳۹۰).
روش این پژوهش از نوع علی _ مقایسه ای می باشد، که به بررسی مقایسه دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی از لحاظ ادراک کنترل، ادراک شایستگی و عملکرد تحصیلی شهر بندر امام خمینی (ره) میپردازد، بدین‌صورت که پژوهشگر به دنبال کشف و بررسی تفاوت بین متغیرهایی است که از قبل وجود داشته‌اند.

جامعه آماری

جامعه آماری، عبارت است از مجموعه‌ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند(سرمد و همکاران، ۱۳۸۸). جامعه آماری این پژوهش را تمام دانش آموزان دختر متوسطه دوره اول مدارس هوشمند و عادی بندر امام خمینی (ره) که در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ مشغول به تحصیل بوده اند، تشکیل می دهند.

روش نمونهگیری

در این پژوهش، نمونه گیری در دو مرحله، یکبار جهت تبیین روایی و پایایی پرسش نامه ها و بار دیگر برای آزمون فرضیه ها انجام گرفت.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.