تبلیغات)
بدیهی است که قالب کلی موانع شناسایی شده در این تحقیق بر اساس شرایط خاصی که صنعت کنسرو کشور در حال حاضر با آن رو به روست طرح شده است و مبنایی کاربردی دارد. در این تحقیق ما بدنبال بررسی موانع توسعه صادرات هم از دیدگاه صادر کنندگان و هم از دیدگاه غیر صادرکنندگان یا بعبارتی صادرکنندگان بالقوه می باشیم. به همین ترتیب مدل تحقیق بصورت زیر شکل می گیرد:
عوامل تولیدی
عوامل مدیریتی
سیاست های دولت
عوامل تولیدی
عوامل مدیریتی
سیاست های دولت
عوامل توزیع
عوامل داخلی از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل
عوامل خارجی از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل
عوامل خارجی از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه
موانع توسعه صادرات از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل
موانع توسعه صادرات از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه
موانع توسعه صادرات مشترک
عوامل توزیع
عوامل داخلی از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه
اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه توجه به صادرات غیر نفتی در شکوفایی اقتصاد کشورمان بیش از پیش اهمیت یافته است. صادرات نفت اگر چه می تواند مرهمی برای برخی مشکلات مقطعی باشد ولی نمی تواند تکیه گاه مطمئن و دراز مدتی برای جمعیت هفتاد میلیونی کشورمان محسوب شود، خصوصا در شرایطی که نرخ بالای بیکاری نیز امنیت اقتصادی و اجتماعی ما را تهدید می نماید . (اختر ، ۱۳۸۰)
متاسفانه عدم توجه به سایر محصولات جایگزین غیر نفتی برای صادرات ، کشورمان را به سمتی سوق داده که علیرغم داشتن مزایای نسبی بیشمار در امر تولید و صادرات خصوصا در زمینه مواد غذایی و فراورده های گوشتی فاقد مکانیزم های مناسب جهت تطبیق ،معرفی و ارسال محصولات ایرانی به دیگر کشورها هستیم. (سهرابی،۱۳۸۵)
میزان صادرات ایران در بازار جهانی و منطقه ای افت قابل ملاحظه ای پیداکرده و این در حالیست که کشورمان در تولید و صید ماهی دارای مزیت نسبی می باشد. مجموعه این عوامل نیازمند بررسی دقیق ومفصلی است که ضامن حضورموفق ایران در بازار منطقه شود.
یافته های این تحقیق می تواند اطلاعات مفیدی در جهت شناخت موانع توسعه صادرات کنسروتون ماهی کشور فراهم آورد و همینطور بررسی دیدگاه خبرگان و کارشناسان صنعت کنسروتون ماهی کشور می تواند منجر به جمع آوری اطلاعات بیشتر در این حوزه و ارائه پیشنهادات مناسب گردد.
اهداف تحقیق
هدف اصلی تحقیق:
شناسایی مشکلات اصلی در توسعه صادرات کنسروتون ماهی
اهداف فرعی شامل :
رتبه بندی موانع شناسایی شده
ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت موجود صنعت تون ماهی
ارائه راهکارهایی برای افزایش در آمد غیر نفتی از طریق توسعه صادرات غیر نفتی
سوال ها و فرضیه های تحقیق
با بررسی های انجام گرفته و استفاده ازنظرات کارشناسان بویژه صاحبنظران حوزه کنسروتون ماهی موانع توسعه صادرات کنسروتون ماهی در چهار قالب کلی شناسایی شد و فرضیات نیز بر این مبنا شکل گرفت :
فرضیه اصلی ۱: عوامل داخلی شرکت از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.
فرضیه فرعی ۱٫ وضعیت عوامل تولید در صنعت کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن می باشد.
فرضیه فرعی۲: وضعیت عوامل مدیریتی صنعت کنسروتون ماهی کشور از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل موانع توسعه صادرات آن می باشد.
فرضیه اصلی ۲: عوامل خارجی شرکت از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.
فرضیه فرعی ۳٫ سیاستهای دولت در خصوص صنعت کنسروتون ماهی از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن می باشد.
فرضیه فرعی ۴ .وضعیت توزیع کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن می باشد.
فرضیه اصلی ۳: عوامل داخلی شرکت از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.