فرضیه فرعی ۵٫ وضعیت عوامل تولید در صنعت کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می باشد.
فرضیه فرعی۶: وضعیت عوامل مدیریتی صنعت کنسروتون ماهی کشور از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می باشد.
فرضیه اصلی ۴: عوامل خارجی شرکت از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.
فرضیه فرعی ۷٫ سیاستهای دولت در خصوص صنعت کنسروتون ماهی از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می باشد.
فرضیه فرعی ۸ .وضعیت توزیع کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می باشد.
روش انجام تحقیق
روش تحقیق از نظر ماهیت و اهداف
از لحاظ مقاصد تحقیق این پژوهش کاربردی است و از روش توصیفی _تحلیلی برای انجام تحقیق استفاده خواهد شد.تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است.(سرمد ، بازرگان،حجازی،۸۱،۱۳۷۷).
روش تحقیق از نظر شیوه انجام تحقیق
روش تحقیق از نظر شیوه انجام تحقیق و جمع آوری داده ها از نوع توصیفی همبستگی و از نوع علی است.
مراحل انجام تحقیق
با استفاده از مصاحبه و مطالعات کتابخانه ای و منابع موجود پروپوزال تحقیق تدوین شد.
تدوین ادبیات موضوع
برای جمع آوری داده از تکنیک های کسب اطلاعات مصاحبه و پرسشنامه و بررسی اسناد و مدارک مربوط استفاده شد.
تجزیه و تحلیل داده ها
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
قلمرو تحقیق
قلمرو موضوعی تحقیق
شناسایی و رتبه بندی موانع توسعه صادرات کنسرو تون ماهی و ارائه راهکارهایی برای رفع آن
قلمرو زمانی تحقیق
قلمرو زمانی این تحقیق سال ۱۳۹۰ می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق
در این تحقیق سعی شده است که از نظر کارشناسان و صاحبنظران صنعت کنسروتون ماهی و صادرات آن در سطح کارخانجات کنسروتون ماهی کشور و سازمانها و ادارات مرتبط استفاده شود .
مشکلات احتمالی در انجام تحقیق
عدم دسترسی به آمار دقیق در خصوص صادرات تون ماهی
عدم همکاری واحدهای تولید کننده تون ماهی
زمان کم برای بررسی کل جامعه آماری
محدودیت های ذاتی ابزار جمع آوری اطلاعات (پرسشنامه)
تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق
(Cheong, W.K. and Chong, K.W. 1998), (Garelli, Stephane. 2003), (Christensen, 2007)
عوامل تولید: منظور از عومل تولید کیفیت و کمیت عواملی می باشد که در تولید تون ماهی در کشور نقش اساسی دارند. برای بررسی عملیاتی این عامل در تحقیق متغیرهای زیر مورد بررسی قرار گرفتند:
کیفیت مواد اولیه، قیمت مواد اولیه،تکنولوژی پیشرفته و ماشین آلات،تسهیلات ارزان بانکی،دسترسی به نیروی انسانی ارزان
سیاستهای دولت : منظوربررسی نقش تقویت کننده و یا تضعیف کننده دولت در بهبود وضعیت صنعت و صادرات آن می باشد متغیرهای مورد بررسی دراین خصوص عبارتند از:
خصوصی سازی صنعت تون ماهی، سیاستهای تشویقی صادرات ،سیاست های دولت درتوسعه تجارت الکترونیک ،برگزاری نمایشگاههای تخصصی
شرایط توزیع : به نقش بهبود دهنده و یا تضعیف کننده عوامل و امکانات توزیع و حمل و نقل در توسعه صنعت و صادرات تون ماهی اشاره دارد. متغیرهای مورد بررسی دراین خصوص عبارتند از:
کیفیت ناوگان حمل و نقل دریایی و زمینی،هزینه حمل و نقل،بسته بندی،تبلیغات
عوامل مدیریتی: این عوامل به چگونگی سازماندهی و مدیریت شرکتهادر صنعت تون ماهی اشاره دارد و شامل موارد زیر است:
تمایل مدیران به حضور در بازارهای جهانی ،توجه به واحدهای تحقیق و توسعه ،کیفیت روابط شرکتهای مرتبط در صنعت ،توجه به فعالیتهای بازاریابی بین المللی

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.