۱۶۷

۶٫۹۷۸

ارتباط همزمان

۱٫۰۱۲

۰٫۰۰۱

۱۶۷

۱۱٫۷۵۳

دسترسی به منابع بصورت آنلاین

نتایج آزمون آماری (جدول ۴-۶)نشان می دهد که همه مولفه ها و شاخص های مورد مطالعه پژوهش موثر می باشند.زیرا تفاوت معنادار آماری بین میانگین نمرات پرسش نامه و میانگین نمرات گروه مورد مطالعه در همه ابعادو شاخص های پرسش نامه و نمرات کلی آن وجود دارد.
-فرضیه ۱: کیفیت سیستم و زیر ساخت یکی از مولفه های سنجش موفقیت سیستم یادگیری الکترونیکی است.
در بعد کیفیت سیستم و زیر ساخت مقدار ۰۰۱/ .= P (سطح معنا داری) و ۷٫۶۵۶= t (نتایج حاصل از آزمون T ) می باشد و میانگین مورد مطالعه برابر ۳٫۶۸ است،که این مقدار از میانگین پرسش نامه که برابر با ۳ می باشد بزرگتر است.پس این بعد در موفقیت سیستم یادگیری الکترونیکی تاثیر دارد و شاخص های آن نیز موثر هستند.
-فرضیه ۲ : کیفیت خدمات یکی از مولفه های سنجش موفقیت سیستم یادگیری الکترونیکی است.
در بعد کیفیت خدمات مقدار ۰۰۱/ .= P (سطح معنا داری) و۷٫۰۰= t (نتایج حاصل از آزمون T ) می باشد و میانگین مورد مطالعه برابر ۳٫۵۸ است،که این مقدار از میانگین پرسش نامه که برابر با ۳ می باشد بزرگتر است.پس این بعد در موفقیت سیستم یادگیری الکترونیکی تاثیر دارد و شاخص های آن نیز موثر هستند.
-فرضیه ۳: کیفیت اطلاعات یکی از مولفه های سنجش موفقیت سیستم یادگیری الکترونیکی است.
در بعد کیفیت اطلاعات مقدار ۰۰۱/ .= P (سطح معنا داری) و ۱۲٫۴۷۶= t (نتایج حاصل از آزمون T ) می باشد و میانگین مورد مطالعه برابر ۳٫۹۹ است،که این مقدار از میانگین پرسش نامه که برابر با ۳ می باشد بزرگتر است.پس این بعد در موفقیت سیستم یادگیری الکترونیکی تاثیر دارد و شاخص های آن نیز موثر هستند.
-فرضیه :۴ خصوصیات دانشجو یکی از مولفه های سنجش موفقیت سیستم یادگیری الکترونیکی است.
در بعد خصوصیات دانشجو مقدار ۰۰۱/ .= P (سطح معنا داری) و ۶٫۹۶۱= t (نتایج حاصل از آزمون T ) می باشد و میانگین مورد مطالعه برابر ۳٫۵۱ است،که این مقدار از میانگین پرسش نامه که برابر با ۳ می باشد بزرگتر است.پس این بعد در موفقیت سیستم یادگیری الکترونیکی تاثیر دارد و شاخص های آن نیز موثر هستند.
-فرضیه ۵ :خصوصیات استاد یکی از مولفه های سنجش موفقیت سیستم یادگیری الکترونیکی است.
در بعد کیفیت خصوصیات استاد مقدار ۰۰۱/ .= P (سطح معنا داری) و ۱۰٫۴۰۶= t (نتایج حاصل از آزمون T ) می باشد و میانگین مورد مطالعه برابر ۳٫۸۸ است،که این مقدار از میانگین پرسش نامه که برابر با ۳ می باشد بزرگتر است.پس این بعد در موفقیت سیستم یادگیری الکترونیکی تاثیر دارد و شاخص های آن نیز موثر هستند.
-فرضیه ۶: عوامل پشتیبانی یکی از مولفه های سنجش موفقیت سیستم یادگیری الکترونیکی است.
در بعد عوامل پشتیبانی مقدار ۰۰۱/ .= P (سطح معنا داری) و ۴٫۴۶۰= t (نتایج حاصل از آزمون T ) می باشد و میانگین مورد مطالعه برابر ۳٫۴۰ است،که این مقدار از میانگین پرسش نامه که برابر با ۳ می باشد بزرگتر است.پس این بعد در موفقیت سیستم یادگیری الکترونیکی تاثیر دارد و شاخص های آن نیز موثر هستند.
-فرضیه ۷: عوامل محیطی یکی از مولفه های سنجش موفقیت سیستم یادگیری الکترونیکی است.
در بعد عوامل محیطی مقدار ۰۰۱/ .= P (سطح معنا داری) و ۶٫۰۰۷= t (نتایج حاصل از آزمون T ) می باشد و میانگین مورد مطالعه برابر ۳٫۵۶ است،که این مقدار از میانگین پرسش نامه که برابر با ۳ می باشد بزرگتر است.پس این بعد در موفقیت سیستم یادگیری الکترونیکی تاثیر دارد و شاخص های آن نیز موثر هستند.
۴-۳-۲- تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه الویت بندی عوامل موثر بر موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی
بدست آوردن وزن مولفه ها و شاخصها با استفاده از روش معرفی شده توسط سمی و همکارانش (۲۰۰۹) ،شامل گامهای زیر می باشد .
گام اول :تجمیع نظرات خبرگان
ممکن است تصمیم گیرنده در فرایند تحلیل شبکه فازی یک نفر نباشد، بلکه گروهی از تصمیم گیرندگان برای این کار مشخص شده باشند . در این حالت الویت این است که مقادیر هر سلول با استفاده از نظرات تصمیم گیرندگان و بر اساس توافق انها تعین شود . در صورتی که توافق روی قضاوت بدست نیامد، از میانگین هندسی نظرات افراد برای دستیابی به الویت استفاده می گردد .که در این تحقیق جهت تجمیع نظرات خبرگان حوزه یادگیری الکترونیکی از روش میانگین هندسی نظرات استفاده گردیده است. در صورتی که نظرات فرد K ام را در مورد الویت نسبی گزینه iنسبت به گزینه j بصورت rijk نشان دهیم ، مقادیر تجمیع شده (میانگین هندسی)نظرات K تصمیم گیرنده بصورت زیر محاسبه می شود(رنجبرچی ,۴۶:۱۳۹۰) .
rij=
فرمول ۴-۱
گام دوم : بدست آوردن ماتریس w21
ماتریس۲۱ w نشانگر میانگین هندسی نظرات خبرگان در خصوص مقایسات معیارها نسبت به هدف است.
گام سوم :بدست آوردن ماتریس W22
جهت بدست آوردن ماتریس W22 ابتدا باید میانگین هندسی هر یک از جداول مقایسات زوجی معیارها را محاسبه نمائیم، سپس از روش لگاریتمی حداقل مجذورات که در زیر نشان داده شده است برای بدست آوردن وزن های فازی استفاده می کنیم .
فرمول ۴-۲
گام چهارم: محاسبه ماتریس wi
با توجه به ماتریس های محاسبه شده در دو مرحله قبل ،ماتریس wi را به شرح زیر محاسبه می نمائیم:
wi= W22* W21
فرمول ۴-۳
گام پنجم : دیفازی کردن:
الویت بندی مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاهها
در این قسمت با توجه به شکل۴-۱ جدول مقایسات زوجی انجام شده در صدد هستیم تا وزن هر یک از مولفه های سنجش موفقیت سیستم های یادگیری الکترونیکی دانشگاهها را محاسبه نمائیم.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir