عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه کارفرمایان

۱تأمين پيش پرداخت و هزينه هاي پروژه

قراردادهاي پيمانکاري ساخت و نصب، متشکل از بخشهاي متمايزي است و هر يک از بخشها ممکن است مستلزم به کارگيري تکنولوژيها يا رويکردهاي فني جديد براي رسيدن به نتيجه مطلوب باشد. شاخص اجراي موفق هر قرارداد اين است که کار موضوع قرارداد منطبق با بودجه و استاندارد کيفيت مورد نظر کارفرما و در مدت مصرح در قرارداد يا زمان مورد توافق طرفين تحويل گردد. متاسفانه تعلل کارفرما ها در تأمين مبلغ پيش پرداخت مندرج در قرارداد منجر به اين مي شود که پيمانکار شروع کار موضوع قرارداد يا خريد تجهيزات ضروري را به تأخير اندازد. (اردشيريان ، ۱۳۹۰)

 

۲-۳-۴- ۲تأثير طراحي مهندسي در زمان پروژه

بخش عمده اي از تاخيرات پروژه مربوط است به تغييراتي که در حين اجراي کار در مواجهه با مقتضيات فيزيکي پروژه ضرورت پيدا مي کند و ناشي از محاسبات غير دقيق و غير واقع بينانه است. در صورتي که طراحي مهندسي پروژه به نحو مناسبي انجام گيرد موجب پيشگيري از بروز بسياري از ايرادات در خلال کار شده و از بسياري از تاخيرها جلوگيري مي شود.         (اردشيريان ، ۱۳۹۰)

در ادامه درمورد علل تأخيرات بخش طراحي مهندسي توضيح داده خواهد شد.

 

۲-۳-۴- ۳فرايند خريد و تأثير آن بر زمان بندي پروژه

يکي از مباحث اصلي و تعيين کننده تأمين به موقع تجهيزات پروژه هاست. چرخاندن کليد به معناي آماده بودن تمام تجهيزات است. در اين ارتباط جهت کاهش تأخيرات در پروژه هاي بزرگ پيشنهاد مي گردد در صورتي که کارفرما اصرار بر تأمين تجهيزات از منبع خاصي دارد، پيمانکار از امکان يا عدم امکان دسترسي به آن، عدم شمول محدوديتهاي قانوني داخلي و بين المللي اطمينان حاصل نمايند. به علاوه وجود يک تيم قوي و با تجربه خريد متشکل از کارشناسان بازرگاني و حقوقي و فني بسيار کارآمد خواهد بود. (اردشيريان ، ۱۳۹۰)

 

۲۳۵ عوامل مؤثر ايجاد تأخير در بخش مهندسي (E) پروژه هاي EPC

عوامل تأخير در پروژه هاي مهندسي به دو دسته عمده عوامل داخلي و خارجي تقسيم مي شوند. (آقايي ديبايي ،۱۳۸۴)

 

۲۳۵۱ عوامل داخلي

 

  • عوامل تأخير مرتبط با برآوردهاي نيروي انساني و زمان:

اين عوامل شامل مواردي چون عدم تناسب نفر ساعت براورد شده با مجموعه فعاليتهاي تخصيص داده شده به آنها، تخصيص ناکافي نيروي انساني براي فعاليتها، عدم تطابق کيفيت نيروي کار با آنچه در برآوردها پيش بيني شده، بررسي ميزان حجم کاري در نفرات کليدي بخشهاي مهندسي، بررسي اولويت در تخصيص منابع کمياب و محدود ميان عناصر ساختار کارهاي پروژه و ارزيابي ضوابط، معيارها و دستورالعمل اولويت گذاري ميان فعاليتها مي باشد.

(آقايي ديبايي ،۱۳۸۴)

  • عوامل تأخير مرتبط با نارسايي سيستمهاي اطلاع رساني بخشهاي مهندسي

اين عوام شامل مواردي چون ميزان و کيفيت اطلاع رساني از جانب مدير پروژه و بخش کنترل پروژه به تيمهاي مهندسي ، ميزان آشنايي و اشراف کارشناسان به فرايند توليد مدارک و انتقال اطلاعات به بخشها ، نحوه ارتباط مؤثر بيم مهندسان پروژه با بخشهاي مهندسي و ميزان هماهنگي انجام گرفته بين بخشي در ارجاع آخرين ويرايش مدارک به بخشهاي مرتبط و رعايت و توجه به توالي توليد مدارک و انجام فعاليتها مي باشد.

  • عوامل تأخير مرتبط با برنامه ريزي و مديريت منابع انساني :

اين عوامل شامل مجموعه عواملي چون نحوه و مکانيزم توزيع نيروي انساني در مقاطع زماني مختلف پروژه ها، کمبودهاي پرسنل متخصص در بخشهاي مهندسي، توان شرکت در جذب و حفظ نيروهاي فعال و با تجربه، سيستم پرداخت پاداش در پروژه ها و سيستم تعيين حقوق و مزايا و ساير امکانات ديگر مي باشد. در اين راستا عوامل محيطي، سازماني، نهادي و برنامه ريزي سازماني پروژه ها بر اساس الزامات خاص هر پروژه و نيز ساختار سازماني شرکت مي توانند نقش عمده اي را ايفا نمايند.(آقايي ديبايي ،۱۳۸۴)

  • عوامل تأخير مرتبط با خطا و استباهات پرسنلي:

اين عوامل شامل بررسي مجموعه عواملي چون تغيير در نفرات کليدي پروژه و ميزان دوباره کاريها توسط پرسنل بخشها به دلايلي چون عدم دقت کارشناس به عوامل مرتبط با طراحي، عدم تناسب مسوليتها و تواناييها افراد با موقعيتهاي شغلي واگذار شده به آنان، استفاده از نيروهاي کم سابقه در موقعيتهاي حساس پروژه ، ميزان آشنايي کم و توجه ننمودن کارشناسان نسبت به توليد مدارک و انتقال اطلاعات به عوامل دخيل در پروژه بوده است.

  • عوامل تأخير مرتبط با مديريت شرکت:

اين عوامل شامل بررسي مجموعه عواملي چون عملکرد و تصميم گيري مديران پروژه و مديران بخشها در راستاي اقدامات پيشگيرانه و ميزان ارائه خط مشي مناسب و پيوسته به بخشهاي مهندسي و کنترل پروژه از جانب مديران مي باشد.

متن کامل در لینک زیر :

پایان نامه شناسایی و ریشه یابی عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه از دیدگاه کارفرمایان

پایان نامه شناسایی و ریشه یابی عوامل بحرانی ادعا در حوزه های زمان و هزینه از دیدگاه کارفرمایان

 

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید