دانلود پایان نامه : عوامل جامعه پذیری کودکان و نوجوانان

رسانه ها را دیگر نمی توان یک ابزار ساده انتقال پیام مثل سایر ابزارهای زندگی بشر دانست. رسانه با دخالت در همه امور زندگی بشر و شراکت در بسیاری از فعالیت های زندگی انسان که قبلا” مستقلا انجام می شد شیوه زندگی نوع بشر را تغییر داده است . ژان بودریار[۱] از صاحب نظران پست مدرن بیان می کند که ما در عصر ” فرا واقعیت ” زندگی می کنیم و منظور این است که رایانه ای شدن، تکنولوژی ارتباطات و رسانه ها با هم از طریق تولید تصاویر و مدل هایی از واقعیت که بطور روز افزونی جای خود واقعیت را می گیرند به تجربه بشری شکل می دهند. ما چگونه می فهمیم که واقعیت چیست؟ تلویزیون نگاه می کنیم و کتاب و روزنامه ها را مطالعه می کنیم. این رسانه ها فقط مدل هایی از واقعیت را منعکس می کنند و از این طریق اقدام به ذهنیت سازی برای ما می نمایند و لازمه درک نقادانه نظام های ارتباطی جدید ، ارزیابی آن نوع ذهنیتی است که توسط این نظام ها پروارنده می شود. مسئله اصلی در ارتباط با رسانه ها صرفا”  آموزش کیفیت تبادل اطلاعات و برقراری ارتباط و تاثیر آن در عرصه های اقتصادی و گذران اوقات فراغت نیست بلکه دگرگونی گسترده و دامنه دار فرهنگ، سبک و روش شکل گیری و ساخته شدن هویت هاست.

رسانه های الکترونیکی جغرافیای وضعی زندگی اجتماعی را دگرگون می سازند و حضور مستقیم ما را در رویدادها و عملکردهایی که در محل های دیگر رخ می دهند تامین می کنند و ما را در مجامع و محافلی شرکت می دهند که در مکان و محل زیست ما حضور واقعی ندارند. در نتیجه تماس سنتی بین موقعیت ها و رویدادهای اجتماعی و سکونت گاه های طبیعی روز به روز کمتر می شود و بر عکس موقعیت ها و رویدادهایی که با واسطه بر ما آشکار می شوند احساس تازه ای از همبستگی تجمع و نیز از تفاوتها بین شکل ها و روش های پیش ساخته تجربه اجتماعی به وجود می آورند.

به گفته بوریمر ” فرآیند عادی شدن رسانه ها به این معناست که مردم در زندگی روزمره موجود همین پدیده ها را امری ضروری و طبیعی فرض می کنند و رسانه ها اکنون بخشی از محیط و زندگی روزمره شده اند و وقت زیادی از زندگی روزمره مردم را می گیرند. به زندگی ما شکل می دهند ، زمان و مکان ما را تسخیر کرده اند. مکان به معنای محل فیزیکی خاص رسانه ها در خانه و محل زندگی و زمان روزانه اختصاص به آنها می باشد. بر این اساس چنانکه مک کوئین می گوید نقش رسانه ها در زندگی روزمره ما انکار ناپذیر است.

۲-۳-۱۰- عوامل جامعه پذیری کودکان و نوجوانان

در جهان امروز چهار عامل  جامعه پذيري از اهميت  بالايي  برخوردارند، به طور مداوم و موثر بر فرد تاثير مي گذارند. اين  چهار عامل  عبارتند  از :

– خانواده

– مدرسه

– گروه همسالان

– وسايل ارتباط جمعي

[۱] –  Jeen Baudrillard

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید