فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

خیار فسخ در فرض فقدان اوصاف

مادّه ۱۱۲۸ قانونی مدنی در اینباره اشعار می دارد که «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصّی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل حقّ فسخ خواهد بود. خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً برآن واقع شده باشد».[۱]

اشتراط صفت توسط احد زوجین ممکن است به یکی از فرضهای سه گانة زیر ضمن عقد نکاح صورت گیرد:

الف-درضمن عقد بطور صریح صفت خاصّی شرط شود؛مثل اینکه زوج یا زوجه شرط کنند که طرف مقابل دارای مدارک تحصیلی مشخّص باشد.

ب – بطور صریح در ضمن عقد شرط نشود، ولی زوج یا زوجه طرف مقابل را در حین اجرای صیغه عقد به صفتی از صفات توصیف نماید، و صیغه عقد را بر فرد متّصف به صفت خاص جاری سازد. مثل آنکه زن بگوید: نکاح کردم با آقای دکتر. . . .

ج- قبل از عقد در هنگام خواستگاری و گفتگوهای قبلی، احد طرفین به صفتی  از صفات مشخّص شود، و عقد مبتنی بر همان صفت واقع شود. به موجب قانون مدنی در تمامی فروض سه گانه چنانچه بعداً معلوم شود که صفت موردنظر مفقود بوده، طرف مقابل حقّ خیار فسخ دارد.[۲]

[۱]- منصور, جهانگیر, قانون مدنی,پیشین

[۲]- محقق داماد،سید مصطفی ،حقوق خانواده ،پیشین ،ص۳۷۱

متن کامل :

فسخ نکاح در حقوق مدنی ایران و مذاهب خمسه

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید