پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته فقه ومبانی حقوق اسلامی
عنوان پایان نامه
مبانی مشروعیت تعدیل قضایی درفقه امامیه
استاد راهنما
دکتر مرتضی چیت سازیان
دانشجو
سینا صامت
ماه و سال دفاع
۱۳۹۳

تمام حقوق اثر متعلق به دانشکده قرآن و حدیث است
چکیده:
از مسائلی که می توان گفت: به تازگی ضرورت بحث از آن به شکل گسترده مطرح شده است بحث از تعدیل قرارداد هاست، که به سه شکل تعدیل قراردادی، قانونی و قضایی مطرح است. در این میان تعدیل قضایی که انجام آن به دست دادرس است دچار مناقشات فراوانی است، به خصوص اینکه آیا دادرس را مجال دخالت در قراردادهای شخصی میان متعاملین داده شود یا خیر؟ اثبات تعدیل قراردادی در صورتی که بتوان مبانی آن را ثابت کرد امری سهل است، اما مبانی آن در فقه ما چندان منقح نیست، چه از نظر آنچه که ما از دیدگاه فقه خودمان می توانیم به عنوان مبنا مطرح کنیم و چه از نظر مبانی ای که غربیها مطرح کرده اند. به همین جهت در این نوشته به دنبال اثبات مبانی ای هستیم که از دید اسلام می توان در مورد مشروعیت تعدیل قضایی مطرح کرد، و از سوی دیگر و به شکلی خاص تر مبانی غربیان در مورد تعدیل قضایی را با رویکردحقوق اسلامی و فقه امامیه مورد بررسی قرار خواهیم داد.
واژگان کلیدی:
تعدیل، تعدیل قضایی، مبانی تعدیل، انصاف، مصلحت اجتماعی، تبانی طرفین.
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
فهرست مطالب
چکیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………… أ
۱/ فصل اول :کلیات
۱٫۱بیان مسئله …………………………………………………………………………………………………………………………. ۷
۱٫۲سوالهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………….. ۷
۱٫۳ فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………. ۸
۱٫۴ ضرورتها و اهداف ……………………………………………………………………………………………………………….. ۸
۱٫۵ پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… ۸
۱٫۶منابع ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹
۱٫۷چهارچوب نظری(ساختار تحقیق) …………………………………………………………………………………………… ۹
۲/ فصل دوم : ریشه های تعدیل در فقه امامیه
۲٫۱ تعدیل در حقوق اسلامی ……………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۲٫۱٫۱ معنای تعدیل …………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰
۲٫۱٫۱٫۱ تعدیل در لغت ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰
۲٫۱٫۱٫۲ تعدیل در اصطلاح ………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
۲٫۲ شرایط عوضین معامله …………………………………………………………………………………………………………. ۱۳
۲٫۲٫۱ شرایط اساسی برای صحت معامله …………………………………………………………………………………….. ۱۳
۲٫۲٫۱٫۱ قصد و رضای طرفین ……………………………………………………………………………………………………. ۱۴
۲٫۲٫۱٫۲ اهلیت طرفین ………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵
۲٫۲٫۱٫۳ موضوع معین مورد معامله ……………………………………………………………………………………………… ۱۶
۲٫۲٫۱٫۴ مشروعیت جهت معامله ………………………………………………………………………………………………… ۱۷
۲٫۲٫۲ شرایط عوضین و نقص آن ……………………………………………………………………………………………….. ۱۸
۲٫۲٫۳ خیار غبن ………………………………………………………………………………………………………………………… ۲۰
۳/ فصل سوم : تعدیل قرارداد و انواع آن
۳٫۱ ضرورت تعدیل در قرارداد …………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
۳٫۲ جواز و لزوم در عقود ……………………………………………………………………………………………………………. ۲۵
۳٫۲٫۱ اصاله اللزوم …………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
۳٫۲٫۱٫۱ معنای اصالۀ اللزوم ……………………………………………………………………………………………………….. ۲۷
۳٫۲٫۱٫۲ ادله قاعده لزوم …………………………………………………………………………………………………………….. ۲۹
۳٫۲٫۱٫۳ تخصیص قاعده لزوم …………………………………………………………………………………………………….. ۳۱
۳٫۳ شرایط معاملات محتاج به تعدیل …………………………………………………………………………………………. ۳۳
۳٫۳٫۱ شرایط استناد به دگرگون شدن قرارداد ………………………………………………………………………………. ۳۵
۳٫۳٫۱٫۱ قابلیت پیش بینی …………………………………………………………………………………………………………. ۳۶
۳٫۳٫۱٫۲ بنیادین بودن تغییرات ……………………………………………………………………………………………………. ۳۸
۳٫۳٫۱٫۳ غیر قابل دفع و غیر قابل اجتناب بودن ……………………………………………………………………………. ۳۹
۳٫۳٫۱٫۴ خارج از اراده طرفین بودن تغییرات …………………………………………………………………………………. ۴۰
۳٫۳٫۲ استثنائات تعدیل …………………………………………………………………………………….

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

………………………… ۴۲
۳٫۳٫۲٫۱ عقود مسامحی ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۳
۳٫۳٫۲٫۲ قاعده اقدام …………………………………………………………………………………………………………………… ۴۴
۳٫۳٫۲٫۳ قوه قاهره ……………………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
۳٫۴ انواع تعدیل قرارداد ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۶
۳٫۴٫۱ تعدیل قراردادی ………………………………………………………………………………………………………………. ۴۷
۳٫۴٫۲ انواع راه های تعدیل قراردادی ………………………………………………………………………………………….. ۴۸
۳٫۴٫۲٫۱ تعدیل بوسیله شروط تعدیل کننده ………………………………………………………………………………….. ۴۸
۳٫۴٫۲٫۲ انواع شرط …………………………………………………………………………………………………………………… ۴۸
۳٫۴٫۲٫۲٫۱ شرط صریح ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۸
۳٫۴٫۲٫۲٫۲ شرط تبانی یا بنایی ……………………………………………………………………………………………………. ۴۹
۳٫۴٫۲٫۲٫۳ شرط ضمنی ……………………………………………………………………………………………………………… ۴۹
۳٫۴٫۲٫۲ تعدیل بوسیله قرارداد اصلاحی ……………………………………………………………………………………….. ۵۱
۳٫۴٫۲٫۳ اقاله …………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲
۳٫۴٫۲ تعدیل قانونی …………………………………………………………………………………………………………………… ۵۴
۳٫۴٫۲٫۱ اهمیت قانون ……………………………………………………………………………………………………………….. ۵۴
۳٫۴٫۲٫۲ تعریف تعدیل قانونی …………………………………………………………………………………………………….. ۵۵
۳٫۴٫۲٫۳ ریشه های وضع تعدیل قانونی ……………………………………………………………………………………….. ۵۶
۳٫۴٫۳ تعدیل قضایی …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۳٫۴٫۳٫۱ اهمیت امر قضا ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۸
۳٫۴٫۳٫۲ تعریف تعدیل قضایی ……………………………………………………………………………………………………. ۶۰
۳٫۴٫۳٫۳ اختیارات قاضی در قراردادهای خصوصی ………………………………………………………………………… ۶۲
۴/ فصل چهارم : مبانی تعدیل قضایی