پایان نامه ارشد – محصولات بیمه‌ای مـناسب بـرای فـروش الکترونیکی

محصولات بیمه ای مناسب برای فروش الکترونیکی،محصولاتی هستند که از پارامترهای کمی در توصیف و ارزیابی برخوردارند.به بیان دیگر،محصولاتی هستند با پیـچیدگی و حجم اطلاعات کم و استاندارد بالا مانند بیمه اتومبیل،بیمه مسئولیت شخصی،بیمه منازل مسکونی،بیمه خانوار و بخش کـوچکی از بیمه های عمر (IAIS,2000) .

براساس پیش بینی فـارستر تـا سال ۳۰۰۲ بیمه نامه های اتومبیل ۳/۲ میلیارد،عمر ۱۰۶ میلیون،منازل مسکونی ۵۳۳ میلیون دلار به روش «آن لاین»باید فروخته شوند.(تازه های جهان بیمه،۱۳۸۲)

محصولاتی که برای فروش الکترونیکی مناسب نیستند شامل بسیاری از بیمه های عمر و بازنشستگی،بیمه درمان و بسیاری از بیمه های تجاری می شوند.البته در مورد چنین محصولاتی نـیز می توان از فرصت هایی که تجارت الکترونیکی ایجاد می کند،برای بهبود کیفیت خدمات استفاده کرد (IAIS,2000) .

۲-۱۷- مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور

۲-۱۷-۱- مطالعات انجام شده در داخل کشور

-رادفصبه(۱۳۹۳) در پژوهشی با عنوان « تأثیر بیمه الکترونیک در رضایتمندی مشتریان صنعت بیمه» که ابزار پژوهش آن پرسشنامه بوده  با بیان اینکه نخستین اصل در دنیای کسب و کار امروزیایجاد ارزش مشتری پسند است و تنها از طریق فرایندهای شرکت می­توان ارزش های مشتری پسند ایجاد کرد از طرفی رشد و توسعه فناوری ارتباطات واطلاعات و پدیده تجارت الکترونیکی بهترین فرصت  را برای صنایع مختلف از جمله صنعت بیمه و مشارکت آن در بازارهای جهانی به وجود آورده است در این راستا به بررسی بیمه الکترونیکی پرداخته و به این هدف دست یافته است که کاربرد اینترنت و ارائه خدمات الکترونیکی می­تواند تأثیر زیادی روی این صنعت داشته باشد زیرا شرکت­های بیمه می توانند از اینترنت به عنوان یک کانال توزیع استفاده کنند.

-اسفیدانی و همکاران (۱۳۹۰) در پروژه­ای تحت عنوان « اثر اینترنت بر عملکرد بازاریابی بیمه عمر» با بیان اینکه به کارگیری فنانوری اطلاعات بهطور عام و تجارت الکترونیک به طور خاص در صنعت بیمه تغییرات اساسی را در بخشهای مختلف ایجاد خواهد کرد هدف از این پژوهش بررسی میزان استفاده اینترنت در صنعت بیمه و تأثیر آن بر عملکرد بازاریابی بیمه عمر است. نتایج حاصل از این تحقیق که به صورت کتابخانه ای بود نشان داد که استفاده از اینترنت باعث افزایش عملکرد بازاریابی بیمه عمر خواهد شد.

-صدرایی (۱۳۸۶) در پژوهشی تحت عنوان «منافع و مخاطرات بیمه الکترونیک» با بیان اینکه بیمه و یا به طور کلی موسسات مالی از جملات صنایعی هستند که تجارت الکترونیکی می تواند نقش بسزایی در رشد و توسعه آنها ایفا کند چرا که صنعت بیمه صنعتی است اطلاعات بر، لذا دارای زمینه مناسبی جهت استفاده گسترده از تکنولوژی اطلاعات می باشد.

-درخشیده (۱۳۸۵) در پژوهشی تحت عنوان «ضروت گسترش فرهنگ بیمه » با بیان اینکه ریشه اصلی بیمه «بیم» است و عامل اصلی انعقاد عقد بیمه ، ترس و گریز از خطر است و به سبب همین ترس و به منظور حصول اطمینان عقد بیمه ایجاد میشود به این نتیجه رسیده است که صنعت بیمه کشور مانند سایر موسسات مالی همچون بانک ها دچار تحول اساسی و تکنولوژیک نشده است. این تحولات در صورتی که به موقع انجام می گرفت، تأثیر بسیار زیادی در توسعه فرهنگ مطلوب بیمه بر جای می گذاشت.

-فلاحتی (۱۳۸۴) در مقاله ای تحت عنوان « چالش های صنعت بیمه در فرایند تجارت الکترونیکی» ضمن مروری بر اثر گذاری تجارت الکترونیکی به فعالیت های اقتصادی به موضوع خاص صنعت بیمه و بیمه الکترونیکی می پردازد و شرایط لازم برای استفاده از ابزارهای نوین تجاری در صنعت بیمه را به بحث می گذارد.

-برومیده و اعرابی (۱۳۸۴) در مقاله ای تحت عنوان تأثیر تجارت الکترونیکی بر شرکت های بیمه ایرانی هدف اصلی مقاله خود را بررسی تأثیر تجارت الکترونیکی بر شرکت های بیمه ایرانی قرار دادند و پس از بررسی ادبیات موضوع و کاوش در مقالات و تکمیل پرسشنامه به این نتیجه رسیده اند که شرکت های بیمه ای نگرش مثبت نسبت به تجارت الکترونیکی داشته و اغلب آنها تجارت الکترونیکی را به صورت یک فرصت قلمداد کرده و معتقدند که به کارگیری تجارت الکترونیکی تأثیراتی مثبت بر صنعت بیمه کشور خواهد داشت.

-آسوده (۱۳۸۳) در مقاله ای تحت عنوان « روش های ارتقای فرهنگ بیمه در جامعه» به تعریف بیمه ، ویژگی ها و خصوصیات مشترک رشته ها و محصولات بیمه ای با مرور بر ساختار صنعت بیمه و نیز وضعیت و ترکیب خدمات بیمه ای و اشاره به برخی از تجربه های نویسنده به نقش و اهمیت ساختار صنعت بیمه رفتار بیمه گران و شاغلان در آن در شناساندن وارتقای فرهنگ بیمه ای در بازار می پردازد.

-انصاری و همکاران(۲۰۰۰)با اسـتفاده از یـک روش و دادهـ های مربوطه مطالعاتی را انجام دادند.سئوال اساسی این بود که برای ایجاد یک سیستم ارائه اینترنتی فیلم ها و دیـگر مـحصولات مشابهی که عدم تطابق ملاحظه نشده ای دارند،چه روشی مناسب است.

۲-۱۷-۲- مطالعات انجام شده در خارج از کشور

-در سـال ۱۹۹۸ شاپیرو و واریان یک مطالعه نظری در مورد مفاهیم تجارت الکترونیکی انجام دادند تا بدانند چگونه باید اطلاعات دیجیتال کم هـزینه بـه مـشتریانی ارائه داد که ارزیابی هایشان ناهمگون است؟نتیجه این بود که مباحثات مفهومی بـراساس مثالهای ارائه شده از بخش فناوریهای پیشرفته اطلاعات باید در انواع مختلفی ارائه شود تا مشتریان متفاوت را جذب نماید.

-بالا سوبرامانیان(۱۹۹۸) مطالعه تحلیلی دیگری انجام داد تا بداند رقـابت بـین کانال های خرده فروشی های مستقیم و زنجیره ای(هم پیمان)را چگونه می توان مدل کرد؟و روش اجرا چگونه است؟مدلی که مورد استفاده قرار گـرفت بـازار چـرخشی با یک بازاریاب مستقیم و چند فروشنده بود.نتیجه تحقیق این بود که بـرای یـک فـروشنده بهترین حالت زمانی است که اطلاعات می تواند بصورت آزادانه در اینترنت انتشار یابد تا مـناسب ترین سـطح اطـلاعات مهیا شود و اینکه فشردگی ورودیهای خرده فروشیهای محلی(مستقیم)بر روی استراتژیها و منافع آنان (یا کل خرده فروشی ها)تأثیر می گذارد.

-شانکار و هـمکاران او(۱۹۹۹)تـحقیقات نظری و کاربردی را با این پرسش ها آغاز کردند که چه عواملی حساسیت قـیمت های بـر خـط را مشخص می کند؟و آنها چگونه بر روی حساسیت قیمت بر خط و خارج از خط تأثیر متفاوت مـی گذارد؟فرضیه آزمـایشی برمبنای داده های پیمایشی از فروشندگان بر خط و خارج از خط خدمات درمانی بود.

-با کوس و بـرین جـولفسون در سـال ۲۰۰۰ تحقیقات نظری و تحلیلی وسیعی انجام دادند تا بدانند شکل بهینه ارائه کالاهای اطلاعاتی دیجیتال بر روی ایـنترنت چـیست؟و اندازه بازار بر قدرت مهیاکنندگان اطلاعات چگونه تأثیر می گذارد؟در این تحقیق از دیـدگاه آمـار ریاضی براساس قانون تعداد زیاد استفاده شد

دانلود متن کامل از لینک زیر :

نقش بازاریابی الکترونیکی در گسترش فرهنگ بیمه مطالعه موردی در دفاترنمایندگی بیمه  ایران در شهرستان رشت

-برادسو و شمیتلین(۲۰۰۰)یک روش جدید را مورد آزمایش قرار دادند تا بدانند چـگونه مـی توان کارائی موتورهای جستجو را مدل کرد و اندازه گرفت؟آنها با استفاده از یک مدل احـتمالی بـرمبنای فاصله بین یک موتور جستجوی داده ها و URL دریـافتند آلتـاویستا و نـورثن لایت بیشترین URL ها را برای موضوعات کسب و کـار مـشخص می کنند.ابعاد موتور جستجو زمینه تعداد صفحات شبکه شاخص گذاری شده و تأثیر کارائی جستجوی آن را مـشخص می کند.

-بـرین جفلسون و اسمیت هم در سال ۲۰۰۰ مـطالعات نـظری،کاربردی انجام دادنـد.آنها بـا طـراحی جستجو برای تمام فاکتورها،داده های قیمت از وبـ سایت ها و خـرده فروشی ها دریافتند که اینترنت پیشنهادات کم دردسرتری را نسبت به بازارهای عرفی ارائه می کند و بـا قـیمت های پائین تر و تنظیم قیمت های مناسب توصیف می شود.

-دگـراتیو و همکاران او(۲۰۰۰)برای بررسی تـفاوت رفـتار انتخابی مشتریان در تراکنش های بر خـط و خـارج از خط با استفاده از مدل انتخاب نشان تجاری برمبنای داده های IRI,Peapod دریافتند که اطلاعات حـقیقی و غـیراحساسی بسیار بیشتر از موارد احساسی بـر روی انـتخاب بـر خط تأثیر مـی گذارد و مـمکن است ویژگی هایی که مـجموعه مـلاحظات مصرف کنندگان را محدود می کند.

-هابل و تریفتس هم در همین سال تحقیقات نظری،کاربردی با استفاده از طراحی آزمایشی تـمام عـوامل فروش و داده های مربوط به موضوعات انـجام دادنـد که نـتیجه آن ثـابت کـرد سیستم های معرفی به ارائه مـقدماتی و پیشرفته کمک می کنند تا مصرف کنندگان با کمترین تلاش بهتر تصمیم بگیرند.

-هافمن و نواک بمنظور درک چگونگی آشـکار کـردن مشتریان بر روی شبکه مطالعات نظری مـفهومی را در سـال ۲۰۰۰ انـجام دادنـد و بـرای این منظور یـک مـورد مطالعه از سیاست های تبلیغاتی خبری CD شامل اندازه گیری کارائی را بکار گرفتند و دریافتند ایجاد پیوستگی بسیار زیاد با انـجمن وبـ سایت ها بـسیار موثر و اقتصادی است.

-لال و سروری برای پاسخ به ایـن سـئوال کـه چـه زمـانی و چـگونه احتمال دارد اینترنت سطح قیمت رقابتی بین شرکت ها را کاهش دهد؟مدلی شامل شرکت های یکپارچه عمودی و نشان محصولات دیجیتالی یا غیر دیجیتالی را بکار گرفتند و به این نتیجه رسیدند در صورتی قـیمت های رقابتی مورد انتظار کاهش می یابند که نسبت بالائی از مصرف کنندگان،کاربر اینترنت باشند؛علائم غیردیجیتالی اهمیت محدودی داشته باشند و مصرف کنندگان در راستای نشان های موجود بنحو مطلوب آمادگی داشته باشند.

-لانچ و آریلی هم در سال ۲۰۰۰ مطالعات نـظری،کاربردی انـجام دادند تا بدانند کاهش هزینه های تحقیقات بر خط،حساسیت قیمت را کاهش می دهد یا افزایش؟و اینکه آیا افزایش حساسیت قیمت برای کالاهایی با متغیرهای عادی بر روی یک کالای مشخص تأثیر دارد؟تـحقیقات نـشان داد با وجود آنکه کاهش هزینه های تحقیق بر خط برای اطلاعات قیمت،حساسیت قیمت را افزایش می دهد؛کاهش هزینه های تحقیق برای اطلاعات کیفیت موجب کاهش حساسیت قـیمت مـی شود.افزایش حساسیت قیمت فقط برای کـالاهایی بـا متغییرهای عمومی است و نه کالاهای خاص مطالعه دیگر بوسیله موی و فادر(۲۰۰۰) انجام شد تا چگونگی مدلسازی و تفسیر رفتار برخوردی مشتریان بر روی اینترنت و ارتباط تناوب بازدیدها بـطور سـیستمی با گرایش های خرید را مـشخص کـنند.آنها برای این منظور مدل احتمالی از رفتار و برخوردهای اشخاص تعیین شده بوسیله داده های کلیک استریم از مجموعه مدیا متر یک را بکار گرفتند.در این مطالعات توانائی در اختیار گرفتن (محاسبه)بازدید از سایت و خرید بوسیله داده های کـلیک اسـتریم ثبت گردیده و مشخص شد تناوب بازدید و گرایش خرید همبستگی مثبت دارند.

-میتال و ساهنی نیز در همان سال چگونگی تأثیرگذاری دانش مبتنی بر محتوی بر کاربرد خدمات شبکه با طراحی شبه آزمایشی بـرای دانـش های مـهارتی،بکارگیری وب سایت های تعیین شده به آزمون گذاشتند.

-نواک و همکاران او برای یافتن زمانی که مشتری “جریان “را تجربه می کند مطالعاتی را انجام دادنـد و جریان را وضعیت کاربرد شدید شبکه تعریف کرده و با مدلسازی ارتباط جـریان بـا مـقدمات آن و آزمایش فرضیه بوسیله داده های پیمایشی بر خط به این نتیجه رسید که عواملی از قبیل مهارت بکارگیری شـبکه،کنترل مـشاهدات،چالش های مرور کردن و برانگیختن هنگام استفاده از شبکه،با جریان در ارتباط هستند و جستجوی محصول بر روی شـبکه تـحریک یـا چالش لازم را برای مخاطب قرار دادن صحیح مشتریان(بر خط)بصورت مداوم ندارد.

-ونکتاش و کاترجی(۲۰۰۰) مطالعات نظری، مفهومی ترتیب دادند.سئوال اصلی تحقیق بـود که تشکل سازی چگونه می تواند یک مدل تجاری با اهمیت برای اقتصاد اطلاعاتی باشد؟

-زتـلمایر هم در این سال بـرای دانـستن چگونگی نفوذ قیمتگذاری اینترنتی شرکت و راهبردهای ارتباط بر خط و خارج از خط و توسعه آن تحقیقات نظری،تحلیلی را انجام داد و با استفاده از مدل دوگانه شامل شرکتهایی که هم بوسیله کانالهای بر خط کار می کنند و هم بـوسیله کانالهای هم پیمان نتیجه گرفت زمانی که عملکرد اینترنتی کم است.اطلاعات کمی بر روی اینترنت مهیا می شود.همچنین قیمت های بر خط احتمالا کاهش می یابد.او همچنین دریافت زمانی که عملکرد اینترنتی زیاد است، تفاوت محسوسی بـین قـیمت گذاری برخط و راهبردهای ارتباطی وجود دارد.

 

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید