مدل­های فرهنگ سازمانی

2-1-2-2-1-مدل براون

دراین مدل فرهنگ سازمانی به چهارنوع تقسیم­بندی شده است:

1)فرهنگ بوروکراتیک[1]:سازمانی که رسمیت رویه­های عملیاتی وهماهنگی سلسله مراتبی رابه کارمی­گیرد.

2)فرهنگ قبیله­ای[2]:سازمانی که دارای ویژگی­هاوصفات سنتی،وفاداری،تعهدشخصی،جامعه­پذیری گسترده وجامع،کارتیمی خودمدیریتی ونفوذاجتماعی است.

3)فرهنگ کارآفرینی[3]:به کاربردن سطح بالای خطر­پذیری،پویایی وخلاقیت این نوع فرهنگ نه تنها باسرعت به تغییرات محیطی واکنش نشان می­دهدبلکه تغییرراایجادمی­کندوانعطاف­پذیری و آزادی درسازمان تشویق می­شودوبه افرادنوآورپاداش داده می­شود.

4)فرهنگ بازار:نیل به اهداف قابل اندازه­گیری وموردتقاضابه ویژه آنکه مالی ومبتنی

بربازارباشد.درفرهنگ بازارروابط بین فردوسازمان قراردادی است(مقیمی،1385).

مدل کوئین وگارث[4]

متغیرهای فرهنگ سلسله مراتبی عقلائی ایدئولوژیک توافق ومشارکت
هدف اجرای فرامین ودستورات تحقق اهداف سازمانی مشخص تحقق اهداف گسترده ورسالت­های سازمان بقای گروه
معیارعملکرد کنترل وثبات بازدهی وراندمان حمایت خارج ازسازمان اتفاق وانسجام گروه
مرجع اختیار قوانین ومقررات رئیس رهبرکاریزما عضویت درگروه
منبع قدرت دانش فنی شایستگی ارزش­ها منابع غیررسمی
نحوه تصمیم­گیری سلسله مراتبی عقلایی قضاوتی مشارکتی
سبک رهبری محافظه­کارانه هدایتی وهدفدار فردی ومخاطره­پذیر حمایتی ودوستانه
شیوه پیروی وقبول سرپرستی وکنترل براساس قراردادباسازمان تعهدبه ارزش­ها تعهدبه گروه
معیار

ارزشیابی اعضاء

ملاک­های رسمی بازدهی ملموس شدت تلاش­ها کیفیت روابط
انگیزش امنیت توفیق رشد صمیمیت وهمبستگی

فرهنگ سازمانی رابه چهاردسته:فرهنگ عقلایی،فرهنگ ایدئولوژیک،فرهنگ توافق ومشارکت و درانتها فرهنگ سلسله مراتبی تقسیم نموده­اند و نه نوع متغیرعمده سازمانی که در هریک از انواع فرهنگ­های یادشده وضعیتی خاص دارند را معرفی کرده­اند که عبارتنداز: هدف سازمان، معیارعملکردسازمان،مرجع اختیارسازمان،منبع قدرت،نحوه تصمیم­گیری،سبک رهبری،شیوه پیروی و قبول معیارارزشیابی اعضاءوانگیزش کارکنان.به اعتقادآن­هامی­توان فرهنگ هرسازمان راباتوجه به این متغیرهادریک گروه فرهنگی مشخص قراردارد (کوئین،1980).

جدول 2-3:مشخصات فرهنگ سازمانی براساس مدل کوئین(شریف­زاده،1377)

[1].Bureaucratic Culture

[2].Clan Culture

[3].Entrepreneurial Culture

[4].Quinn and Gareth

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

رابطه رهبری تحول­آفرین وفرهنگ سازمانی بامدیریت دانش معلمان ابتدایی زن آموزش وپرورش ناحیه3شیراز