مدل ناپارامتریک تحلیل پوششی داده در ارزیابی عملکرد و بررسی کارایی

با شكل‌گيري سازمانها در طول دوره‌هاي مختلف، از الگوهاي و مدل‌هاي متعددي جهت ارزيابي عملكرد استفاده شده است. سازمان‌ها به فراخور نياز در ابتدا تنها از شاخص‌ها و معيارهاي محدودي براي ارزيابي عملكرد استفاده مي كردند. گسترش فعاليت‌ها و حوزه عملكردي سازماني، پويايي محيط و مطرح شدن موضوع‌ها و مسائل نوين مديريتي مانند رضايت مشتري، مسئوليت اجتماعي و… سازمان‌ها را بر آن داشت تا به شاخص‌هاي محدود اكتفا نكنند. از اين رو مدل‌هاي جامع و چندمعياره براي ارزيابي سازمان‌ها شكل گرفت و به تدريج تكامل يافت. اين الگوها سازمان را از ابعاد مختلف مورد ارزيابي قرار مي‌دهند و با درنظرگرفتن شاخص‌هاي چندگانه، ابزارهاي مناسبي را براي ارزيابي عملكرد سازمان‌هاي نوين فراهم مي سازند. به طور كلي  مدل‌ها را بر اساس روش طراحي و استقرار نظام ارزيابي (و تا حدودي درانطباق با ديدگاه‌هاي سنتي و نوين)، مي‌توان به دو دسته كلي ذيل تقسيم نمود (مجيبي ميكلايي، ۱۳۸۵: ۲۲).

همان‌گونه که اشاره شد از روش‌های مختلف مانند روش‌های پارامتری (روش تا بع تولید مرزی قطعی وتصادفی) و روش‌های ناپارامتری (روش وصل نقاط حدی، تاکسونومی عددی وروش تحلیل پوششی داده‌ها) می توان به رتبه‌بندی و تعین کارایی پرداخت. این روش‌ها هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارا هستند، از آن جا که روش های ناپارامتری مبتنی بر یک سری بهینه سازی‌اند، برای محاسبه کارایی نسبی از آن‌ها استفاده می‌شود. عبارت نسبی در جمله بالا بسیار حائز اهمیت است زیرا کارایی به دست آمده در این روش، نتیجتاً مقایسه بنگاه­های موجود با یکدیگر را نشان می‌دهد. بنابراین، در صورتی که تعدادی از مشاهدات حذف و یا تعداد آنها اضافه شود، ممکن است مقدار کارایی محاسبه شده نیز تغییر و کم یا زیاد گردد. از این حیث کارایی به دست آمده نسبی است نه مطلق. در روش‌های غیر پارامتری نیاز به انتخاب فرم تابع نبوده و محدودیتی نیز برای تعداد ستاده وجود ندارند. از میان سه روش ارزیابی ناپارامتری؛ تحلیل پوششی داده­ها، وصل نقاط حدی و تاکسونومی عددی، روش تحلیل پوششی داده‌ها با توجه به مبانی برنامه­ریزی ریاضی در هر مدل، ارزیابی مناسب‌تری از دو روش دیگر پدید می آورد (عیسی زاده روش و خسروی، ۱۳۹۰).

پایان نامه تحلیل کارایی شرکتهای بیمه خصوصی کشور

متن کامل در سایت زیر

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید