دانلود پایان نامه ارشد: مدیریت دانش

امروزه مدیریت دانش به عنوان یک فاکتور مهم واساسی در توسعه اقتصاد ملی کشورها ی دنیا شده است. (Chen & Wang ,2012) در اقتصاد امروز، دانش به عنوان یک منبع مهم استراتژیک محسوب می شود. بنابراین یکی از مهم ترین چالش هایی که سازمانها امروزه با آن مواجه هستند، مدیریت موثر این منبع است. دانش، ترکیب ساختار یافته ای از تجارب، ارزشها، اطلاعات معنی دار و بینش ماهرانه است که چارچوبی برای ارزیابی و ثبت تجارب و اطلاعات جدید فراهم می سازد. تعدادی از نویسندگان، دانش را بعنوان ترکیبی از حقایق، مفاهیم، اصول، قوانین، روابط اتفاقی، بینشها، قضاوتها، کشفیات و احساسات می دانند.(Zahidul Islam, et al.,2011) .دانش بطور روز افزونی بعنوان مهمترین دارایی استراتژیک سازمانها، و یک منبع مهم برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار بشمار می آید. داونپورت و پراساک[۱] (۱۹۹۸) دانش را به صورت ترکیبی از تجارب، ارزشها، اطلاعات مبتنی بر شواهد و قراین و دیدگاههای تخصصی می دانند که چارچوبی برای ارزیابی  تجارب و اطلاعات جدید فراهم می آورد. دانش در ابتدا بصورت ضمنی عمل می کند و بوسیلۀ تجارب، ادراکات و موارد درونی ایجاد می شود. سپس دانش ضمنی، آشکار می شود(بصورت رسمی و قاعده دار در می آید)، و با رویه های آشکار بیان می شود. انتشار دانش فرایندی است که در آن افراد بصورت متقابل هر دو دانش ضمنی و صریح را مبادله می کنند و بصورت مشترک، دانش جدید را ایجاد می نمایندSiakas, et al., 2010)).

۲-۲-۱ تعاریفی از مدیریت دانش

مدیریت دانش فرایند کشف، کسب، توسعه و ایجاد، نگهداری، ارزیابی و بکارگیری دانایی متناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان از طریق پیوند میان منابع انسانی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد ساختاری مناسب برای دستیابی به اهداف سازمانی صورت پذیرد.(King, 2008)

در یک سطح کلی، مدیریت دانش را می توان به عنوان مجموع ه اي از فرایندها تعریف کرد که ناظر بر خلق، اشاعه و بهر هگیري از دانش است. این تعریف مستلزم خلق ساختارهاي سازمانی، حمایتی، تسهیل روابط اعضا، استفاده از ابزارهاي تکنولوژي اطلاعات در شبکه و توضیح دانش است (امین بیدختی و همکاران، ۱۳۹۰).

کوششی هماهنگ برای تصرف دانش حیاتی سازمان، اشتراک دانش میان یک سازمان و برجسته کردن در حافظه جمعی سازمانی برای بهبود تصمیم گیری، افزایش بهره وری، خلاقیت و نوآوری است. مدیریت دانش شامل تصرف دانش، خرد، تجربیات با ارزش افزوده کارکنان سازمان، آسان کردن بازیابی دوباره و نگهداری آن به عنوان دارایی سازمانی است. مدیریت دانش کوششی برای تبدیل دانش کارکنان (سرمایه انسانی) به دارایی مشترک سازمانی (سرمایه فکری – ساختاری) است(گاندی،۲۰۰۴).

برای دستیابی به تعریف جامعی در مورد مدیریت دانش، لازم است ابتدا مفاهیم داده، اطلاعات، دانش و خرد تعریف شده مؤلفه های کلیدی مؤثر در مدیریت دانش نیز مشخص شوند.

داده: یک واقعیت از یک موقعیت و یا یک مورد از یک زمینۀ خاص بدون ارتباط با دیگر موارد است. به عبارت دیگر داده ها، رشته واقعیت های عینی و مجرد در مورد رویدادها هستند و از دیدگاه سازمانی، داده ها یک سلسله معاملات ثبت شدۀ منظم تلقی می شوند  (Davenport,1998).

داده ها در واقع، مادۀ خام پایگاه های اطلاعات هستند(شریف زاده،بودلایی،۱۳۸۷،ص۸۷). همچنین داده یعنی مجموعه ای از حقایق مجزا از هم و مرتبط با یک واقعه. بنابراین به عنوان ثبت ساختارمند تعاملات درون سازمان تعبیر می شوند  (Jafari,et al.,2006).

داده ها اولین سطح از هرم دانش را تشکیل می دهند و عبارتند از: ارقام، اعداد، نمودارها و نظایر اینها که به خودی خود معنی دار نیستند(شریف زاده،بودلایی،۱۳۸۷).

اطلاعات: یعنی “داده های مربوط و هدف دار”. به بیانی دیگر   داده ها به تنهایی “مربوط” و “هدف دار”  نیستند بلکه نوعی “پیام”  به شمار می آیند. لذا داشتن ارتباط و هدف، ویژگی اطلاعات محسوب می شود.(Pawlowsky,2001)  

معمولاً دسترسی به اطلاعات که یکی از اجزای اساسی مزیت رقابتی در سازمان ها به شمار می رود، مستلزم صرف هزینه های فراوان است. بر این اساس می توان به اطلاعات به صورت یک منبع نامشهود نگریست که سازمان را قادر به ارائه محصولات و خدمات به مشتریان می کند(شریف زاده،بودلایی،۱۳۸۷)

اطلاعات، داده هایی با ویژگی های مرتبط و با هدف یکسان هستند و به شکل و محتوای پیغام های شنیداری، مجازی و یا اسناد می باشد(Jafari,et.al,2006).

دومین سطح مدیریت دانش را اطلاعات تشکیل می دهد. این سطح، داده ای کمی خلاصه شده را در برمی      -گیرد که گروه بندی، ذخیره،پالایش و سازمان دهی شده اند تا بتوانند معنی دارشوند. این داده ها دانش را نشان نمی دهند(شریف زاده،بودلایی،۱۳۸۷).

دانش: یک ادراک و فهم است که از طریق تجربه، استدلال، درک مستقیم و یادگیریحاصل می شود(شالدهی وهمکاران،۱۳۸۷).

دانش ترکیبی از داده و اطلاعات است که به آن دیدگاههای تخصصی، مهارت ها و تجربیات افزوده می شود تا دارایی های ارزشمندی برای کمک به اتخاذ تصمیمات صحیح به دست آید.

دانش اطلاعات در مرحلۀ عمل است. دانش به توانایی و قابلیت برای انجام عمل بستگی دارد. قدرت خلق دارد، بنابراین به سختی به تعریف در می آید و دانش به ارزش ها و تجارب کاربران مرتبط می شود. دانش از اطلاعات و اطلاعات از داده ها ریشه می گیرند(شریف زاده،بودلایی،۱۳۸۷)

خرد: وقتی که دانش برای تصمیم گیری و بهبود تصمیمات، فرایندها و بهره وری یا سودآوری به کار گرفته می شود   .(Gandi,2004)  با توجه به تعاریف و مفاهیم فوق می توان هرم دانش را مطابق شکل ۲-۳ ترسیم کرد.

[۱] Davenport & prusak

 

شکل 2 -  2 هرم دانش(سلسله مراتب داده تا خرد) (Hall,2002)

 

پایان نامه نقش رهبری دانش مدار بر مدیریت دانش

با توجه به مفاهیم داده، اطلاعات و دانش می توان گفت که این مفاهیم مرتبط با یکدیگر بوده و دارای ارتباط و پیوستگی تنگاتنگی با یکدیگر می باشند. شکل ۲-۴  نشان دهندۀ این رابطه به صورت کامل می باشد .(Batt,2001)

 

شکل 2 -  3 روابط بین داده، اطلاعات و دانش منبع(Batt,2001)

 

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید