دانلود پایان نامه ارشد: مراحل پياده سازي نظام پنج اس:- نظام آراستگی و عملکرد کارکنان

بسترسازي و فراهم كردن زمينه هاي فرهنگي لازم؛

  • ساماندهي و آغاز رسمي نهضت توسط مديريت ارشد؛
  • پاك سازي عمومي؛

۴- آغاز فرآيند تشخيص و تفكيك ضروري از غير ضروري؛

  • انجام وظايف روزانه تشخيص، ترتيب و تنظيف؛
  • مميزي دوره اي پنج اس[۱].

مهم ترين دلايلي كه اجراي برنامه پنج اس را توجيه مي كند عبارتند از:
– كيفيت محصول هر شركتي بستگي به كيفيت محيط كار آن دارد.
– ساماندهي محيط كار، تمريني بسيار مناسب براي مشاركت است.
– هر بازديد كننده اي با توجه به محيط كارمان درباره شخصيت و كيفيت كار افراد قضاوت خواهد كرد.
– اين برنامه نياز به سرمايه گذاري زيادي ندارد.
– نتايج كار براي همه كاركنان قابل لمس است.
– فضاهاي بيشتري ايجاد مي شود.
– زمان هاي جستجو كاهش مي يابد.
– مسافت ها براي دستيابي به وسايل، كوتاه مي شود.
– عمر مفيد دستگاه ها و تجهيزات افزايش مي يابد.
– محيط كار ايمن و بهداشتي مي شود.
– خطاهاي كمتري اتفاق مي افتد.
– خلاقيت در محيط كار افزايش مي يابد.
– كاركنان به محيط كار خود افتخار خواهند كرد.
– بهره وري و كارايي سازمان افزايش مي يابد.
– محيط مناسب براي انجام فعاليت هاي بهبود مستمر ايجاد مي شود.
– هزينه هاي انبار داري كاهش مي يابد.
– به حفظ محيط زيست كمك مي شود.
– زمان هاي اوليه شروع  به كار كاهش مي يابد.
[۱] http://www.irankaizen.ir

دانلود از لینک زیر :

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید