پایان نامه مشخصه مشترك از محيط‌هاي يادگيري ساختارگرا كه در برنامه‌ريزي چندبعدي به صورت مستقيم در نظر گرفته شده: -خرید پایان نامه

محيط يادگيري ساختارگرا، بيان چندگانه اي از واقعيت را فراهم مي كند.

  1. ارائه ي چندگانه، برنامه را از ساده انگاري دنيايي واقعي دور مي كند و پيچيدگي هاي دنياي واقعي را معرفي مي كند.
  2. محيط يادگيري ساختاري، دانش ساخته شده و بازآفريني شده را مورد تاكيد قرار مي دهد.
  3. محيط يادگيري ساختاري، يادگيري معتبر و درست را در يك زمينه ي معنادار، بيش از تدريس مجرد خارج از موقعيت و اوضاع و احوال، مورد تاكيد قرار مي دهد.
  4. محيط يادگيري ساختاري، محيط هاي يادگيري مانند موقعيت هاي دنياي واقعي يا يادگيري برپايه ي آنچه مورد توجه فراگيرنده را به جاي توالي تدريس از پيش تعيين شده، مورد توجه قرار مي دهد.
  5. محيط يادگيري ساختاري، تاملات تعقلانه بر تجربه را تشويق مي كند.
  6. محيط يادگيري ساختاري، موقعيت و محتوا- دانش ساختي مستقلي را فراهم مي كند.
  7. محيط يادگيري ساختاري، ساخت همكارانه از دانش را از طريق مذاكرات و مشاركت گروهي و شناسايي و به رسميت شناختن فراگيرندگان در اثناي شرايط غيررقابتي، مورد حمايت قرار مي دهد (بازرگان، ۱۳۸۴).

درجدول به بازشناسي اين ۸ مشخصه از ديدگاه ساختارگرايي ، در برنامه ريزي چندبعدي اشاره شده است. تدارك محيط و امكانات يادگيري درهم تنيده و چندبعدي، مستلزم توليد مواد آموزشي و تدارك روش هاي آموزشي مناسب براي برنامه ريزي چندبعدي است و ضرورت هاي خاص خودش را دارد كه در بحث برنامه ريزي چندبعدي بر مبناي عمل به آن مي پردازيم.

دانلود متن کامل از لینک زیر :

دانلود متن کامل پایان نامه ارشد :

پایان نامه اثر برنامه ریزی چندبعدی بر رشد زبان گفتاری کودکان دوره آمادگی ۶-۵ ساله شهر تهران

 

مشخصه ها   برنامه ريزي چندبعدي و اولين بسته ي يادگيري مبتني بر آن
مشخصه ي يكم تاكيد بر تلفيق هنر و علم در حوزه هاي متفاوت آنها؛ اگرچه هركدام بيان مستقلي از دانش/ مهارت/ نگرش مورد تاييد برنامه دارند.
مشخصه ي دوم تدارك بسته اي با ۱۴ مولفه ي مكتوب و غيرمكتوب؛ اگرچه هر مولفه با الگوي اجرايي و ارزيابي مستقل در توليد، ارزيابي و اجرا هماهنگ با ساير مولفه ها در نظر گرفته شده است.
مشخصه ي سوم تاكيد بر ايجاد شرايطي براي حضور فعال كودك در فعاليت هاي هنري و علمي و كمك گرفتن از مولفه هاي مطرح از جمله والدين، تا تحقق دانش توسط او.
مشخصه ي چهارم تدارك شرايطي كه در عين توجه به ساختار مهارتي/ مفهومي/ نگرشي در هر حوزه از هنر و علم به طور مستقل، آنها را در زمينه اي معنادار عرضه مي كند. براي مثال، مهارت ها، مفاهيم و نگرش هاي زباني در فعاليت هاي علمي و رياضي و اجتماعي و همچنين حوزه هاي هنري پيگيري مي شوند.
مشخصه ي پنجم زمينه سازي براي انتخاب پروژه ها به صورت پيمانه اي و با توجه به اوضاع و احوال هر كلاس؛ اگرچه اين انعطاف پذيري در انتخاب، به كليت برنامه و ارتباط عمودي افقي آن آسيب نمي رساند.
مشخصه ي ششم تدارك شرايطي براي تحقق مفهومي/ نگرشي/ مهارتي در موقعيت ها و امكانات متنوع و همچنين پيش بيني شرايط و امكاناتي در ارزيابي فعاليت ها توسط كودك و ثبت مشاهده و بازبيني پيشرفت توسط مربي و همچنين تدارك فعاليت هاي بعدي به اتكاي اين ارزيابي ها.
مشخصه ي هفتم هر شهر، منطقه و كلاس شبكه مفهومي واژگان و فعاليت هاي خاص خودش را دارد؛ اگرچه همه در جهت دستيابي به استاندارد خاصي تلاش كرده اند.
مشخصه ي هشتم آغاز هر پروژه با دور هم نشستن، گفت وگو و تدارك فعاليت ها در گروه هاي كوچك و انجام آنها و بالاخره برگزاري جشن پاياني هر پروژه با توجه به زمينه هاي متنوع هنر و علم آن پروژه و تدارك دستيابي به مهارتي/ دانشي/ نگرشي در فرصت ها و با سبك هاي متنوع يادگيري

 

 

۸ مشخصه از ديدگاه ساختارگرايي ، در برنامه ريزي چندبعدي

 

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید