مقاله رایگان با موضوع شرکت های سهامی

ندارد و اصولاً وجوه نقد در این حد باید از داخل سیستم بانکی جابه جا شود. در این حال به طور قطع نمی‌توان گفت هر وجه نقدی بیش از سقف مقرر حتماً حاصل فعالیت مجرمانه است اما بایستی گزارش شود.
CTR : معاملات مشکوک معمولاً از تحلیل رفتار مجرمان برای تطهیر وجوه حاصله مشخص می‌گردد. مصادیق معاملات مشکوک در بخش های مختلف متفاوت است. برای مثال در بانک ها موارد مشخصی وجود دارد که مصداق معاملات مشکوک است و در بورس موارد دیگری وجود دارد.
۳-۱-۴ جمع‌آوری و پردازش اطلاعات:
با تصویب قانون و اجرای آن باید مرکزی تأسیس شود تا کلیه اطلاعات مربوط به معاملات مشکوک در آن گردآوری، طبقه بندی، پردازش و تحلیل گردد. این واحد برای افزایش کارآیی و اثر بخشی فعالیت خود و تحلیل و پردازش صحیح اطلاعات باید به بانک های اطلاعاتی گوناگون دسترسی داشته باشد. در این واحدها بخش اعظم کار توسط سیستم های اطلاعاتی انجام می‌شود و نیروی انسانی نقش کمی از مجموع عملیات آن را دارد. در عین حال نیروهای این واحدها باید تخصص لازم در مسائل مالی، حقوقی و کامپیوتر داشته باشند. نیروهای این واحدها باید مرتباً تحت آموزش باشند و آخرین شگردهای پول شویی به اطلاع آنان رسانده شود. این واحدها در دنیا به عنوان واحد اطلاعات مالی (FIU) یا پلیس مالی معروف‌اند. اهم وظایف این واحد در ایران عبارت است از:
جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک.
ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات، گزارش ها و معاملات مشکوک.
درج و طبقه بندی اطلاعات در سیستم های مکانیزه.
تأمین اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی و دستگاه های امنیتی.
تهیه آمارهای دقیق از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پول شویی.
تأمین امنیت اطلاعات جمع آوری شده.
تبادل اطلاعات و تجارب با سازمان ها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات.
ارسال گزارش هایی که به احتمال قوی صحت دارد یا از اهمیت برخوردار است.
پیگیری گزارش های ارسالی در مراجع قضایی.
تهیه پیش نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.
شایان ذکر است معمولاً در واحدهای بزرگی که عملیات مالی گسترده در آنها انجام می‌شود کمیته و یا واحدی تحت عنوان واحد مبارزه با پول شویی یا واحد اطلاعات مالی تشکیل می‌شود تا وظایف محوله به اشخاص مشمول را در آن واحد انجام دهد. در بنگاه‌های کوچک تر این کار به فرد یا افراد خاصی محول می گردد. معمولاً این واحدها وظایف زیر را به عهده دارند:
بررسی و تحقیق و اعلام نظر در مورد گزارش های ارسالی کارکنان دستگاه ذیربط.
ارسال فوری گزارش های مزبور در قالب فرم های مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع.
نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده می‌کنند، به منظور شناسائی معاملات مشکوک.
تهیه نرم افزارهای لازم به منظور شناسائی سیستمی معاملات مشکوک.
تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی.
صدور بخشنامه های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پول شویی.
بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.
تهیه آمارهای مربوط به اقدامات هر دستگاه در مبارزه با پول شویی و نتایج آن.
ارسال پرونده اشخاصی که در اجرای قانون و مقررات مربوط کوتاهی نمایند به مراجع ذیربط.
نگهداری سوابق و گزارش های مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع.
 ۴-۱-۴ نگهداری اسناد و مدارک:
از دیگر اصول مبارزه با پول شویی نگهداری اسناد و مدارک به مدتی است که قانون و مقررات تعیین می‌نمایند. در ایران هر چند در قانون تجارت نگهداری اسناد و مدارک و صورتهای مالی برای تجار الزامی شده است، امّا جریمه عدم اجرای آن (پرداخت ۲ تا ۱۰ هزار ریال جریمه) با توجه به زمان زیادی که از تصویب آن گذشته (حدود ۷۰ سال) و عدم پیش بینی روش بروز رسانی آن بازدارندگی لازم را ندارد.
در قانون مبارزه با پول شویی مصوب مجلس شورای اسلامی این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین ضوابط مربوط به چگونگی نگهداری اسناد و مدت نگهداری در آئین نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتربانکها مصوب۲۵/۳/۸۹ شورای پول و اعتبار به تفصیل اعلام گردیده است.
۵-۱-۴ تبادل اطلاعات داخلی:
از دیگر اقدامات مربوط به مبارزه با پول شویی در دنیا که نقش بسیار مهمی در کشف جرایم و پول شویی دارد، تسهیل تبادل گسترده اطلاعات بین دستگاه های اجرایی با واحد اطلاعات مالی است. در این باره تأکید زیادی وجود دارد که در کشورها نباید هیچ مانعی برای دسترسی واحد اطلاعات مالی به اطلاعات مالی اشخاص وجود داشته باشد. به عبارت دیگر مسائلی همچون رازداری بانکی و یا مخفی نگهداشتن اطلاعات مالی مشتریان و ارباب رجوع از واحد اطلاعات مالی به هیچ وجه محلی از اعراب ندارد. در این باره حتی کشورهایی که زمانی به مخفی نگهداشتن اطلاعات مشتریان حتی در برابر حکم دادگاه معروف بودند امروز مجبور شده‌اند که اطلاعات مشتریان خود را به محض درخواست واحد اطلاعات مالی در اختیار آن واحد قرار دهند.
 ۶-۱-۴ تبادل اطلاعات با سایر کشورها:
در صورت اجرای قانون مبارزه با پول شویی در هر کشور، پول شویان سعی خواهند کرد با انعقاد قراردادها و انجام معاملات با خارج کشور عملیات تعقیب و ردیابی وجوه خود را با اخلال مواجه سازند. زیرا به طور طبیعی جمع آوری و کسب اطلاعات و تحقیق جهت کشف جرم در خارج از  کشور با مشکلاتی همراه است و قطعاً موجب کندی تحقیق خواهد شد. به همین منظور کشورها سعی دارند با انعقاد قراردادهای دو و چند جانبه تبادل اطلاعات مالی در پرونده های خود را به حداکثر رسانده و  موانع را از پیش رو بردارند.
کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد که صرفاً با هدف مبارزه با مفاسد مالی بین کشورهای عضو به امضا رسیده آخرین و نهایی ترین قرارداد چند جانبه است که در آن موضوع تبادل اطلاعات، تحقیقات مشترک، تبادل عواید حاصل از جرایم مالی و نیز استرداد متهمان و مجرمان به خوبی در نظر گرفته شده است.
یکی از جرایمی که در این کنوانسیون به عنوان فساد مالی شناخته شده است جرم پول شویی است و در صورت عضویت ایران در آن امکان انجام تبادلات مذکور با حدود ۱۰۷ کشور دنیا که کنوانسیون را در مراجع قانون گذاری خود پذیرفته‌اند میسر می گردد. مشروط بر آنکه هر عضو بپذیرد که این کنوانسیون را مبنای معاضدت قضایی در امور فوق قرار خواهد داد. هر چند اکثر کشورهای عضو این کنوانسیون را مبنای معاضدت قضایی قرار داده‌اند، امّا تعداد اندکی نیز هر نوع معاضدت قضایی را منوط به قرارداد دوجانبه نموده‌اند.
برخی کشورها نیز با صدور بیانیه های تفسیری پذیرش کلیات آن را به شکلی که توضیح داده‌اند پذیرفته‌اند. به هر حال لایحه مزبور پس از تصویب هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی مورد اشکال شورای محترم نگهبان قرار گرفته و با اصرار مجلس بر نظر قبلی خود از سال ۱۳۸۵ به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال شده ولی تاکنون اتخاذ تصمیم نگردیده است.
۲٫ ۴٫ وظایف و اصول الزامی برای بانکها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پو ل‌شویی:
مبارزه با پول شویی با کنترل دسترسی به سیستم مالی و جلوگیری از ورود پول کثیف به سیستم مالی آغاز می شود. بنابراین بانک ها هسته اصلی شبکه حفاظت از سیستم مالی محسوب می شوند. در این راستا با عنایت به تجربیات بین المللی در زمینه برنامه های مبارزه با پول شویی، کلیه بانک های خصوصی، دولتی و مؤسسات اعتباری به منظور مبارزه با پول شویی ملزم به رعایت اصولی هستند که مورد توافق عمومی سازمانهای بین المللی فعال در زمینه مبارزه با پول شویی و کلیه کشورهایی است که دارای قانون مبارزه با پول شویی بوده و برنامه های مبارزه با پول شویی را فعالانه دنبال می کنند. این اصول عبارت اند از:

  KYA: سازمان خود را بشناسید.
 KYB : نوع فعالیت و مبادلات سازمان خود را بشناسید.
  KYC: مشتری خود را بشناسید.
KYE: همکاران و کارمندان خود را بشناسید.
۱-۲-۴ شناسایی مشتری:
۱-۱-۲-۴ فرایند شناسایی مشتریان حقیقی
شناسایی مشتری  به معنی احراز هویت مشتری توسط بانک یا مؤسسه اعتباری در هنگام گشایش حساب و ارائه خدمات است. فرایند احراز هویت مشتری را می توان به تفکیک زیر بیان کرد:
– اخذ اسناد رسمی هویتی معتبر از مشتری در هنگام گشایش حساب و ارائه خدمت،
-بررسی منبع وجوه برای گشایش حساب با مبالغ بالا،
-شناسایی مالکان ذینفع حساب،
-دقت نظر در نزدیکی محل اقامت یا محل کار مشتری به بانک یا مؤسسه اعتباری مورد مراجعه،
-تأیید محل اقامت یا کار مشتری با استعلام یا سؤال از نهادهای خدمات شهری (مخابرات، آب یا برق)،
-جمع آوری اطلاعات کافی درباره حرفه مشتری به منظور سنجش و تطبیق گردش حساب مشتری با نوع فعالیت اقتصادی آن،
-کنترل و تأیید بانک های عامل واریزکننده وجوه به حساب مشتری،
۲-۱-۲-۴ فرایند شناسایی مشتریان حقوقی
از آنجا که ریسک اشخاص حقوقی بسیار بیشتر از اشخاص حقیقی است، بنابراین لازم است ضوابط بانک ها و مؤسسات اعتباری برای شناسایی مشتری های حقوقی دقیق تر از ضوابط حاکم برای شناسایی و احراز هویت مشتریهای حقیقی باشد. در مورد اشخاص حقوقی شناسایی شامل موارد زیر می شود:
-نام و نشانی کامل شخص حقوقی با اخذ اسناد رسمی مربوطه،
-نوع شخصیت حقوقی و ساختار آن؛ نوع و حوزه فعالیت آن با اخذ اسناد معتبر،

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

-نام، نشانی و سمت کلیه کسانی که حق امضا و برداشت از حساب شرکت را دارند،
-نام و مشخصات مدیران، سهام داران عمده، بازرسان و حسابداران رسمی شرکت،
-احراز هویت فردی که به نمایندگی از طرف شرکت اقدام به افتتاح حساب می نماید.
۳-۱-۲-۴ فرایند شناسایی مشتریان متقاضی صدور حواله
با عنایت به اینکه حواله از مرسوم ترین ابزارهای نقل و انتقال وجوه غیرقانونی است. بنابراین بانک‌ها و مؤسسات مالی فعال در این زمینه باید، مشتری های متقاضی صدور حواله را به دقت شناسایی کنند. بر این اساس و به منظور شناسایی متقاضیان صدور حواله، بررسی موارد زیر از طرف بانک یا مؤسسه مالی الزامی است:
-نام و نشانی کامل متقاضی صدور حواله از طریق اخذ مدارک رسمی هویت،
-شماره حساب متقاضی انتقال وجه،
-نام و نشانی کامل و شماره حساب دریافت کننده حواله،
-درج اطلاعات فوق در طول مسیر پرداخت در سند انتقال (حواله)،

-بررسی و کنترل میزان، تعداد و مقصد حواله هایی که مشتری طی یک دوره معین از طریق یک بانک یا مؤسسه مالی و شعبه های آنها حواله نموده است.
۲-۲-۴ طبقه بندی مشتریان بر مبنای ریسک:
ضوابط دقیق برای مشتری های پرخطر بر اساس توصیه های گروه ویژه اقدام مالی ضوابط شناسایی مشتری باید مبتنی بر ریسک باشد. بر این اساس سخت گیری و دقت در پذیرش مشتری باید متناسب با مشخصات و پیشینه حرفه ای وی باشد. در این راستا کنترل های مورد نیاز از سوی بانک یا مؤسسه اعتباری باید بر اساس انواع ریسک باشد: از جمله ریسک مشتری، ریسک محصول یا خدمتی که به مشتری ارائه می شود و ریسک منطقه فعالیت بانک یا مؤسسه اعتباری ارائه دهنده خدمت به مشتری.
۱-۲-۲-۴ مشتریان پرریسک
با عنایت به ریسک های فوق، بانک ها باید قادر به اداره و هدایت یک برنامه ارزیابی ریسک باشند و اطمینان یابند که کنترل های اعمال شده متناسب با سطح ریسک مشتری است. در این راستا شناسایی مشتری ها، محصولات و خدمات مالی پرریسک بسیار مهم است. بر این اساس، مشتریانی که به طور سنتی به عنوان مشتری پرریسک محسوب می شوند، عبارت اند از:
-سازمان های مالی غیربانکی، سازمان های غیردولتی مانند خیریه ها،
-شرکتهای برون مرزی،
-شرکت های سهامی که سهام آنها بی نام است،
-فعالان اقتصادی که خدمات خود را به صورت نقدی ارائه می دهند،
۲-۲-۲-۴ محصولات و خدمات مالی پرریسک
محصولات و خدمات مالی پر ریسک، خدمات بانکی و ابزارهای پولی هستند که بانک در اختیار مشتریان خود قرار می دهد. این محصولات و خدمات می‌توانند به راحتی در دسترس

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید