منابع تحقیق درمورد استان فارس، نیروی کار، رگرسیون

دانلود پایان نامه

معادلات رگرسیونی به ظاهر نامرتبط و اطلاعات سال های ۷۶-۱۳۶۳ به این نتیجه رسید که مقادیر کشش های خودی سه محصول مثبت وکشش های دگر مقداری بین سه محصول منفی بوده است که نشان دهنده جانشینی مقداری آنهاست.
شجری و سلطانی( ۱۳۷۹) در تخمین توابع تقاضای نیروی کارو کشش عرضه محصول گندم با استفاده از تابع سود در استان فارس با استفاده از

دیدگاهتان را بنویسید