منابع تحقیق درمورد تمایل به پرداخت

دانلود پایان نامه

گردید. طبق این بررسی که در قالب دو بخش مجزای بهره‌برداران دارای کمتر و بیشتر از ۱۰ هکتار صورت گرفت، مشخص شد که به ازاء یک درصد افزایش در قیمت آب، میزان تقاضای دو گروه مذکور بترتیب ۴/۰ و ۴۶/۰ درصد کاهش می‌یابد. این بهره‌برداران میزان تمایل به پرداخت خود را بطور متوسط ۷/۵ ریال عنوان کردند در حالیکه عنوان کردند تنها در صورت دریافت

دیدگاهتان را بنویسید