منابع و ماخذ پایان نامه تحلیل کیفی

دانلود پایان نامه

موجها برای تجزیه و تحلیل کیفی و کمی داده ها مورد استفاده قرار گرفتند. مفهوم مشتق برای داده های طیفی اولین بار در سال ۱۹۵۰ زمانی که آن دارای مزایای بسیاری بود به وجود آمد. با این وجود تکنیک مشتق گیری در اوایل از کاربرد کمی برخودار بود تا اینکه توانستند این تکنیک را با دستگاه UV-Visکوپل کنند. با معرفی ریز رایانه ها در اواخر ۱۹۷۰

دیدگاهتان را بنویسید