منابع و ماخذ پایان نامه دستورهای، Zero، A=Ebc، (۱-۸)

های مشتقی
با فرض کنیم که مشتق از قانون بیر تبعیت میکند ، بین غلظت و دامنه برای تمام دستورهای مشتق یک رابطه خطی وجود دارد.
Zero order A=Ebc (۱-۷)
First order dA/d?=dE/d? bc (۱-۸)
nthorder

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید