منابع و ماخذ پایان نامه شبیه سازی

دانلود پایان نامه

(۱-۵)
Second order (d^2 A)/(d?^2 )=f ?(?) (1-6)
شکل(۱-۲) شبیه سازی اثرات مشتق از یک نمودار ساده گوسین توسط یک کامپیوتر را نشان می دهد. مشتق مرتبه اول تغییراتی از جذب بر روی طول موج می باشد. این مشتق گیری از عدد صفر بر روی

دیدگاهتان را بنویسید