منابع و ماخذ پایان نامه عطفی، منفی،، حداکثرهایی، ۱-۱۰-

دانلود پایان نامه

محورX ها شروع می شود وبر روی صفر هم به اتمام میرسد. max ? از طیفی که ما مشتق گرفتیم هم در محدوده همین دو نقطه می باشد. در هر دو طرف این نمودار محور Xها چه مثبت و چه منفی، حداقل و حداکثرهایی وجود دارد که با نام نقاط عطفی شناخته می شوند.

شکل ۱-۲- نمایش جذب ها و مشتق ها از یک طیف گوسین
۱-۱۰- مقدمه ای بر روش

دیدگاهتان را بنویسید