منابع و ماخذ پایان نامه (۱-۳)، برایند، Loading، Scoresو

(۱-۳)
بردارهای Scores و Loadingتوسط روش‌های روش متوالی جفت- جفت۴۲ مثل NIPALS43 محاسبه می‌شود.

شکل۱-۱- نمایش ماتریس X به Scoresو Loading توسط روش آنالیز مولفه های اصلی
ماتریس Scores فقط به تعداد گونه‌های اصلی ستون خواهد داشت زیرا برایند بردارهای

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید