منابع پایان نامه ارشد با موضوع دینامیکی، دامنه حرکتی

کمک میکند (رواسی۱۳۸۶)(شکل۲-۹).

شکل ۲-۹- لیگامنتهای پایدار کننده مفصل گلنوهومرال

۲-۲-۴- پایدارکنندههای دینامیکی مفصل گلنوهومرال
پایدارکنندههای دینامیکی، سطح مفصلی، لابرم و فشار درون مفصلی۵۲ در میانه حرکت نقش پایداری مفصل را برعهده دارند درحالیکه لیگامنتهای مفصل گلنوهومرال در میانه دامنه حرکتی شل هستند (آبود و

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید