منابع پایان نامه ارشد با موضوع دینامیکی، دامنه حرکتی

دانلود پایان نامه

کمک میکند (رواسی۱۳۸۶)(شکل۲-۹).

شکل ۲-۹- لیگامنتهای پایدار کننده مفصل گلنوهومرال

۲-۲-۴- پایدارکنندههای دینامیکی مفصل گلنوهومرال
پایدارکنندههای دینامیکی، سطح مفصلی، لابرم و فشار درون مفصلی۵۲ در میانه حرکت نقش پایداری مفصل را برعهده دارند درحالیکه لیگامنتهای مفصل گلنوهومرال در میانه دامنه حرکتی شل هستند (آبود و

دیدگاهتان را بنویسید