منابع پایان نامه ارشد با موضوع لیگامنتهای، گلنوئید، لیگامنتها، آداکشن

میباشند:
لیگامتهای غرابی- بازویی
لیگامنتهای گلنوهومرال
لیگامنتهای غرابی-بازویی یک نوار ضخیم بافت کپسولی است که از پایه خارجی غرابی منشا میگیرند و به برجستگی بزرگ و کوچک استخوان بازو میچسپند. این لیگامنتها با بازو در وضعیت آداکشن بازو سفت میشوند و سر بازو را روی مفصل گلنوئید متمرکز میکنند(وارنر۱۹۹۲).
لیگامنتهای گلنوئید شامل سه

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

پاسخی بگذارید