منابع پایان نامه درمورد الگوریتم ژنتیک

دانلود پایان نامه

مستقل هستند ولی در سیستم اعداد حقیقی چون اعداد به همان صورت حقیقی وارد سیستم می شوند هر ژن بیانگر مقدار یک پارامتر است. رشته متغیرهای (z,y,x) در سیستم حقیقی بصورت (۵۴۳) وارد سیستم میشوند.

۳-۳-۱-۳ تابع برازندگی
مهمترین بخش و اساسی ترین قسمت الگوریتم ژنتیک تابع برازندگی آن است. برازندگی۴۰ ، میزان خوب بودن یک فرد یا کروموزوم را

دیدگاهتان را بنویسید