منابع پایان نامه درمورد مقدار۳۷، درختی۳۶، میسازد.، می‌رود.

اصلی GA
۳-۳-۱-۱ روشهای کدگذاری
در ابتدا برای نمایش متغیرهای کدگذاری شده از رشته‌های دودویی۳۵ استفاده می‌شد، ولی امروزه شیوه نمایش اعداد حقیقی بکار می‌رود. در قسمت ۳-۴-۲ مثالی آورده شده که چگونگی عملکرد این دو نوع سیستم را روشن میسازد. روشهای دیگری برای کدگذاری موجود است مانند:
روش کدگذاری درختی۳۶ ، روش کدگذاری مقدار۳۷ و روش

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

پاسخی بگذارید