منابع پایان نامه درمورد پیوند،، ……، برازندگی،، بعد،

بدان معناست که از نسلی به نسل بعد، برازندگی میانگین جمعیت بهبود می‌یابد. هنگامی جستجو نتیجه ‌بخش خواهد بود که به بیشینه نسل مورد نظر ایجاد شده باشد، یا همگرایی حاصل شده باشد و یا معیارهای توقف برآورده شده باشند.
الگوریتمهای ژنتیک معمولا شامل جامعه‌ای از افراد، تابع برازندگی، عملگرهای مختلف مانند پیوند، جهش و …… می‌باشند.

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید