منابع پایان نامه درمورد (۱۰۱۱۰۰۱۱)، z، ۱۰۱z=، (z,y,x)

ژنتیک کنیم، خواهیم داشت ۱۱x= و ۱۰۰y= و ۱۰۱z= که رشته متغیرهای (z,y,x) بصورت رشته ورودی (۱۰۱۱۰۰۱۱) وارد سیستم می شوند، حال هر یک از این ۰ یا ۱ ها به عنوان یک ژن تلقی میگردند و کل رشته (۱۰۱۱۰۰۱۱) به عنوان یک کروموزوم است. پر واضح است که سه ژن اول در کروموزوم فوق نماینده عدد z با مقدار حقیقی ۵ است یعنی سه ژن اول بیانگر یک پارامتر

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید