منبع تحقیق با موضوع مستعیر

او به عنوان امانت قرار میگیرد. چنان که در ماده ۶۴۰ ق.م بیان شد: «مستعیر ضامن تلف یا نقصان مال عاریه نمیباشد مگر در صورت تعدی و تفریط». به موجب ماده مزبور مستعیر مسئول نقص ناشی از استعمال مال عاریه نیست مگر این که در غیر مورد اذن استعمال نموده باشد. اگر عاریه به صورت مطلق بیان شده باشد و بر خلاف متعارف استعمال کرده باشد، ضامن بودن مستعیر در صورتی است که شرط ضمان شده باشد چنان که ماده ۶۴۲ ق.م میگوید: «اگر بر مستعیر شرط ضمان شده باشد مسئول هر کسر و نقصانی خواهد بود اگر چه مربوط به عمل او نباشد». پس زمانی که در عقد شرط ضمان شده باشد مستعیر حتی اگر تعدی و تفریط نکرده باشد باز هم ضامن است.
محدود بودن مسئولیت مستعیر در جایی است که مال عاریه طلا و نقره نباشد اما در مورد طلا و نقره مسئولیت او غیر محدود است بخاطر همین ماده ۶۴۴ ق.م مقرر میدارد: «در عاریه طلا و نقره اعم از مسکوک و غیر مسکوک مستعیر ضامن است هر چند شرط ضمان نشده و تفریط یا تعدی هم نکرده باشد». هرگاه مال عاریه به استعمال مستعیر تلف شود اگر این استعمال خارج از حدود اذن و متعارف باشد ضامن است و الا ضامن نیست.

وقتی مستعیر از عهده عین مستعاره خارج میشود که آن را به مالک یا نماینده او رد کند و مادامی که به دست مالک یا نمایندهاش بر نگرداند از عهده او خارج نخواهد شد و لو این که آن را به جای اولش عودت داده باشد.

در عقد وکالت نیز طبق ماده ۶۶۳ قانون مدنی وکیل نمی تواند عملی را که خارج از حدود وکالت است انجام دهد همچنین وکیل طبق ماده ۶۶۷ قانون مذکور باید مصلحت موکل را در تصرفات خود مراعات نماید بنابراین وکیل نسبت به مال در اختیار امین محسوب می شود لذا اگر از حدود اختیارات خارج شود وتقصیر نماید نسبت به اموال تحت اختیار خود ید ضمانی پیدا می کند .همچنین خساراتی که ازباب سببیت به وکیل قابل استناد باشد بر عهده وی قرار می گیرد .

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در کتب فقها نسبت به ضامن نبودن وکیل آمده است : (الوکیل امین لایضمن ما تلف فی یده مع التفریط او تعدی ) بدین معنا که وکیل امین است و در صورت تلف ضامن نیست مگر در صورت تعدی وتفریط .
۳-۳- تاثیر نیابت در عقود اذنیه
در فقه ، نیابت را اثر مشترک همه عقوداذنی می دانند . حال چگونه این طرز فکر قابل توجیه می شود ؟ توجیه این است که ما به مفهوم عرفی نیابت توجه کرده ایم ولی فقه به مفهوم اصطلاحی نیابت توجه دارد . در مفهوم اصطلاحی نیابت ، همین نکته کافی است که ید ماذون فرع بر ید اذن دهنده باشد . بنا براین در ودیعه ید امین فرع بر ید مودع است .در عاریه ید مستعیر فرع بر ید معیر است ،در عقد وکالت ، ید وکیل فرع بر ید موکل است .بدین ترتیب فرق مفهوم عرفی نیابت و مفهوم اصطلاحی آن روشن می شود . اما این اصطلاح نصی در شرع ندارد واستخراج احکام شرعی از این اصطلاح و به کمک آن شرعا مجاز نیست .قانون مدنی طبعا از همان اصطلاح پیروی می کند ولو آنکه تصریح نکرده است .
۳-۳-۱ – اثر نیابت در عقد وکالت
نیابت جوهر عقد وکالت است بنابر این وکالت در اموری امکان دارد که مباشرت موکل در آن ضروری نباشد وبتواند به نیابت واگذار کند به بیان دیگر در اموری که سلطه موکل از شخصیت او جدا شدنی نیست ، در اثر وکالت نمی توان این سلطه را به دیگری داد تا به نام موکل آن را اجرا کند مقصود از توانائی موکل در انجام کاری که به نیابت می دهد این نیست که به جا اوردن آن نیز به مقدمه وتمهید اسباب کار نداشته باشد بلکه کافی است تمهید مقدمه واسباب کار نیز در حد توان او باشد . بر طبق نظریه اذنی بودن : عقد وکالت ، به نیابت از موکل در مورد وکالت تصرف می نماید .موکل اقدام وکیل را در مورد انجام عمل حقوقی به منزله اقدام خود می داند وبه او اختیار می دهد به نام وحساب موکل تصرفاتی انجام دهد ، لذا از آثار مستقیم وکالت اذنی اعطای نیابت است .
نیابت موجود در عقد وکالت عرفی است نه اصطلاحی . قانون مدنی در ماده ۶۵۶ همین نیابت عرفی را در نظر گرفته است وگرنه نیابت مصطلح در فقه (که اثر عام عقود اذنی از نظر اسلاف ماست ) در ودیعه وحتی عاریه و مضاربه وعقد شرکت هم وجود دارد . لذا عقد وکالت وسیله ا

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید