منبع پایان نامه درباره الکوکسید، الکوکسیدها، ، سل-ژل

دانلود پایان نامه

افزایش یابد به یک ژل سخت تبدیل می‌شود. بنابراین دراین روش شبکه معدنی از آرایش ذرات مجزا و ژل شدن محلول این ذرات به وجود می‌آید.
از دو مسیر ذکر شده در فرایند سل-ژل امروزه مسیر الکوکسید بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. اکثر کارهای انجام شده در این زمینه با استفاده از الکوکسیدها به عنوان پیش ماده بوده است. زیرا الکوکسید منبع مناسبی

دیدگاهتان را بنویسید