منبع پایان نامه درباره سل-، بلوری،، شکل۱-، دارد]۶[.

از اصطلاحات کلیدی و رایج در فرایند توضیح داده شود. نمایی از فرآیند سل- ژل در شکل(۱-۱) نشان داده شده است. در مقایسه با دیگر روشها این روش مزایایی ازجمله : کنترل آسان، دسترسی به مواد نانو بلوری، تولید مواد چند جزیی با خلوص شیمیایی خوب و فعالیت فوتوکاتالیستی زیاد دارد]۶[.

شکل۱- ۱- روش سل- ژل و محصولات آن در

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید