منبع پایان نامه درباره فرما، پارسایی، ،

دانلود پایان نامه

شناسانده است که از پیشینه وی در پارسایی و ایمان و اعتماد حکایت دارد و در جایی دیگر در دیداری که با بزرگان شیعه است با اشاره رو به عثمان بن سعید از آنان می خواهد که در غیبت مهدی (ع) از وی که وکیل و نایب حضرت می باشد فرما ن برند
آن گاه که عثمان بن سعید وکیل امام دهم بود و از هیچگونه خدمت نسبت به خاندان پیامبر فرو گذاری نمی کرد

دیدگاهتان را بنویسید