منبع پایان نامه درباره نایبان، سفارت، اسدی، عمروی

دانلود پایان نامه

ان دوران پنچ ساله پیش از غیبت صغری (۲۵۵-۲۶۰ هق )نیز ،غیبت را تجربه کرده بود چرا که به جز موارد خاصی – هم از باب معرفتی حجت – از توفیق زیارت امام خود محروم بوده است .
نایبان خاص
اکنون با نایبان خاص مهدی (ص) در سفارت و نیابت هفتاد ساله حضرت آشنا می شویم
۱- عثمان بن سعید
عثمان بن سعید اسدی عمروی از بزرگا ن

دیدگاهتان را بنویسید