عصر حاضر با بروز و ظهور پدیده جهانی شدن، تغییرات و تحولات اساسی ساختاری بی شماری را در ابعاد اقتصادی، تجاری و همچنین منابع انسانی به سازمان های در عرصه رقابت تحمیل نموده است. چالش های جدید فرا روی سازمان ها، اهمیت جایگاه برنامه ریزی راهبردی را برای مدیران بیش از پیش روشن ساخته، چرا که امروزه تفکر راهبردی و حرکت بر مبنای راهبردها، سازمان ها را برای رویارویی و انطباق پذیری موفقیت آمیز با محیطی چنین رقابتی و پویا توانمند می سازد، که در این راستا، ارزیابی عملکرد درونی سازمان و ارزیابی محیط رقابتی که سازمان در آن فعالیت می کند به منزله دو ابزار نیرومند در اختیار مدیران به شمار می رود که به واسطه ارائه شناخت بهتر و حقیقی تر از وضعیت موجود سازمان، آن را به وضعیت مطلوب و ایده آل خود که در سند چشم انداز سازمان ترسیم شده است، رهنمون می سازد. ﮐﺎرت اﻣﺘﯿﺎزی ﻣﺘﻮازن از ﻧﻮآوریﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن را از ﭼﻬﺎر دﯾﺪﮔﺎه ﻋﻤﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﺪف آن، ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن دﯾﺪ ﺟﺎﻣﻌﯽ از ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺮای ﻣﺪﯾﺮان ﻋﺎﻟﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. (آذر و همکاران،1390،63)

از این رو پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت  بر مبنای BSC و اولویت بندی برمبنای ANP صورت پذیرفته است.

1-2 بیان مسئله تحقیق

امروزه با توجه به گسترش حضور سازمان های خدماتی در عرصه رقابت های بین المللی و جهانی، آنچه مدیران این سازمان ها را در مواجهه با چالش های اقتصادی، فنی و دانشی فرا رو، توانمند می سازد، همانا استفاده بهینه از امکانات، منابع و ظرفیت های بالقوه موجود در بخش های مختلف سازمان است. بدیهی است، دستیابی به این مهم بدون شناخت وافی و کافی مدیران از میزان مطلوبیت و مرغوبیت امکانات، فعالیت ها و نتایج عملکردشان در محیط های پیچیده و پویای کنونی امکان پذیر نمی باشد. (دویگون و پازیوراس:189:2010) در این راستا بسیاری از مدیران باهدف کسب مزیت های رقابتی به ارزیابی عملکرد همه جانبه سازمان های خود، روی آورده اند.به منظور اثربخشی و کارایی سیستم ارزیابی عملکرد مهم ترین گام انتخاب شاخص ها، تکنیک ها و شیوه های جامع برای دستیابی به این مهم می باشد. برخی از تحقیقات انجام شده در راستای این مهم بوده است که اندازه گیری عملکرد سازمانی، مسئله پیچیده ای به شمار می رود، از آنجا که یک پدیده چندوجهی است که عناصر تشکیل دهنده آن ممکن است اولویت های تصمیم گیری مدیریتی را از یکدیگر متمایز سازد و حتی ممکن است در آن ها تناقضی ناسازگار ایجاد نماید. (ورونس و همکاران:2011)

آنچه در این رابطه مسئله اصلی به شمار می رود انتخاب صحیح تکنیک ها، ابزارها و مدل هایی جامع، منطقی و علمی است که مدیران را قادر سازد تا از طریق ارزیابی وضعیت فعلی عملکرد سازمان هایشان، نقاط قوت و ضعف داخلی و درعین حال فرصت ها و تهدیدات محیطی را بیش از پیش بشناسند و نتایج حاصله را اساس اتخاذ استراتژی های راهبردی خود قرار دهند.محققان به منظور تحلیل محیط غالباً از تکنیک های تحلیل شاخص بهره می گیرند، این در حالی است که نتایج حاصل از آن ها بعضاً با یکدیگر چنان که باید و شاید، سازگار و قابل مقایسه نمی باشند. و در این راستا کاستی هایی به چشم می خورد. (گرفتون، لیلیز و وایدنر:2010). بدیهی است، روش های بررسی و رتبه بندی، هر یک مزایا و محدودیت های خاص خود را دارند، از این رو محققان برآنند تا روش هایی را پیش روی مدیران قرار دهند که تا حد ممکن محدودیت های کمتری دارند و گستره های فراگیرتری از عملکرد سازمان ها را در برمی گیرند (دویگون و همکاران:2010). متاسفانه در شهرداری رشت و سازمان های وابسته از جمله سازمان های حوزه حمل و نقل، شاخص های مالی ملاک ارزیابی عملکرد بوده و سایر شاخص های مهم اما به ظاهر غیر ضروری از چشم مدیران دور مانده است. با توجه به مزایای کارت امتیازی متوازن که یک ابزار اندازه گیری عملکرد فراگیر و یکپارچه است بر آن شدیم که در سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت با توجه به ابعاد کارت امتیازی متوازن (شاخص های مالی، مشتری، فرایند کسب و کار داخلی، رشد و یادگیری)به ارزیابی این سازمان بپردازیم. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت  بر مبنای BSC و اولویت بندی برمبنای ANP صورت پذیرفته است.

آنچه که در این بین ضروری بنظر میرسد نهادینه کردن ارزیابی عملکرد سازمانی بطورجامع وچندبعدی در شهرداری رشت وسازمانهای تابعه آن می باشد.فلذا انتخاب و پیاده سازی ارزیابی عملکرد سازمانهای حوزه حمل ونقل وترافیک شهرداری برمبنایBSC  وپیوند آن به بهبودمستمر در سازمان و طراحی وپیاده سازی استراتژی های جدید جهت دستیابی به اهداف سازمانی و چشم اندازها الزامی و از نیازهای ضروری امروز شهرداری رشت می باشد و می تواند مبنایی برای هدف گذاری درست در اراِیه خدمات این سازمانها و رشد و تعالی آن در آینده بوسیله طراحی استراتژی های کارآمد باشدو مدیران سازمانی و شهردار را در این راستا یاری نماید.

باتوجه به تلفیق این سازمانها درآینده نزدیک در شهرداری رشت برآن شدیم که هر چهارسازمان حوزه حمل ونقل و ترافیک شهرداری رشت را همزمان مورد ارزیابی عملکرد قرار دهیم.

1-3 سؤال های تحقیق

1-3-1 سؤال اصلی

    • عملکرد سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت بر مبنای BSC و اولویت بندی برمبنای ANP به چه صورت است؟

1-3-2 سؤالات فرعی

    • شاخص یا شاخص های مناسب برای ارزیابی سازمان های حوزه حمل و نقل شهرداری رشت بر مبنای BSC کدام اند؟
    • اهمیت و اولویت بندی هریك از مناظر BSC چگونه است ؟