پایان نامه ارشد درباره ضدتوموری، نقره‌ای، (۱-۱۴):، (۱-۱۴).

دانلود پایان نامه

علامت شیمیایی Co، شبیه نیکل و با عدد اتمی ۲۷. این ترکیب نیز بصورت کمپلکس در درمان انواعی از سرطانها نقش ایفا می کند

مشتقات فلزی کمپلکس های نیکل نیز فعالیت ضدتوموری نشان دادند. همچنین مشخص شد که مشتقات فلزی این لیگاند فعالیت ضدتوموری بیشتری نسبت به ترکیب مادر دارند شکل (۱-۱۴).

شکل (۱-۱۴): نیکل یک فلز سفید نقره‌ای است که

دیدگاهتان را بنویسید