پایان نامه ارشد رایگان با موضوع جو,، جو۹، (GCM)، اقیانوس,

دانلود پایان نامه

گرفته شده اند. مدلهای متعددی با در نظر گرفتن مجموعه کره زمین شامل خشکی ها, جو و اقیانوس ها و تقابل این سه موضوع و بر اساس آمار گذشته توسعه یافته اند. در سالهای اخیر, استفاده از مدلهای چرخش عمومی جو۹ (GCM) به دلیل در نظر گرفتن فرآیندهای فیزیکی درون جو, اقیانوس, یخ کره و سطح زمین گسترش یافته است.
معمولا دو روند کلی برای تعیین

دیدگاهتان را بنویسید