پایان نامه ارشد رایگان درمورد ساتیگراد، دردمای، درآون، یاتکرار.

دانلود پایان نامه

ساتیگراد .
تیمار۲ ) خشک کردن درآون آزمایشگاهی دردمای ۶۰ درجه ساتیگراد .
تیمار۳ ) خشک کردن درآون آزمایشگاهی دردمای ۷۰ درجه ساتیگراد .
تیمار۴ ) خشک کردن درآون آزمایشگاهی دردمای ۸۰ درجه ساتیگراد .
تیمار۵ ) خشک کردن درخشک کن خورشیدی در۳ قطعه یاتکرار.
تیمار۶ ) خشک کردن درنورمستقیم خورشیددر۵ قطعه یاتکرار.
۳- ۳– ۱ –

دیدگاهتان را بنویسید