پایان نامه با موضوع پیش دبستانی، بیمارستان ها، بیمارستان

دانلود پایان نامه

بابل و بیمارستان های امیرکلا.
۲-۲-۲ نمونه پژوهش
حجم نمونه لازم برای این مطالعه با نظر مشاور آماری ۲۰۰ نمونه تعیین گردید: تعداد ۱۰۰ کودک سنین پیش دبستانی با سابقه بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان و تعداد ۱۰۰ کودک سنین پیش دبستانی بدون سابقه بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان.

۲-۲-۳ روش نمونه گیری
در گروه مورد، ۱۰۰

دیدگاهتان را بنویسید