پایان نامه با موضوع پیش دبستانی، شبیه سازی

دانلود پایان نامه

نمونه ها از بین کودکان ۶ و ۷ ساله به صورت تصادفی انتخاب شدند. پس از اطمینان از عدم بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان پرسشنامه ها در اختیار والدین قرار گرفت و پرسشنامه ها برای گروه شاهد نیز تکمیل گردید. در خصوص این گروه نمونه ها با گروه مورد کاملا از نظر جنس و سن شبیه سازی شدند.
۲-۲-۱ محیط پژوهش
مراکز پیش دبستانی شهرستان

دیدگاهتان را بنویسید