پایان نامه با موضوع پیش دبستانی

دانلود پایان نامه

اول همانند سازی شدند. در این گروه بعد از اینکه از عدم بستری آنها در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان اطمینان حاصل کردیم برایشان پرسشنامه پر شد.
۲-۲-۴ معیار های ورود به پژوهش
۱. کودکانی که ۶ و ۷ سال پیش در بخش مراقبتهای ویژه بستری شدند (گروه مورد).
۲. کودکان ۶ و ۷ ساله در مراکز پیش دبستانی بابل که سابقه بستری در بخش مراقبتهای ویژه

دیدگاهتان را بنویسید