پایان نامه با موضوع گروه:، ۲-۲-۶، ناشنوایی،، نشدند

دانلود پایان نامه

سالگی نرسیدن و یا شماره تلفن و آدرسشان تغییر یافته و یا حاضر به همکاری نشدند نیز از مطالعه ما خارج می شوند.
۳. بعضی از این کودکان هم دچار ناشنوایی، نابینایی و فلج مغزی شده بودند که از مطالعه خارج شدند.
در هر دو گروه:
۱. کودکانی که از مادر غیر ایرانی به دنیا آمده اند.
۲-۲-۶ ابزار گردآوری داده ها
اطلاعات دموگرافیک شامل اسم

دیدگاهتان را بنویسید