پایان نامه با واژه های کلیدی معادله ساختاری، روابط اجتماعی، جامعه شهری

و کاری نامساعدتری برخوردارند بلکه از طرف جامعه شهری به عنوان شهروندان درجه دوم در نظر گرفته می شود.
دل انو(۲۰۰۵) اقتصاد غیررسمی در ایتالیا دوره ۱۹۶۲ تا ۲۰۰۰ بررسی که از معادله ساختاری متغیرهای مرتبط با روابط اجتماعی راازروش شاخص جداگانه و علل جداگانه با استفاده از حجم اقتصاد غیررسمی رادر کشور مذکور ۲۵ درصد بررسی کرد.
جمع بندی

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید