پایان نامه با کلمات کلیدی سیستم۳۰:، مستنداتی، ۳-۱۰-، ۳-۹-

میزان دیده شدن المان‌های ضروری می‌گردد.
۳-۹- کمک به کاربران برای تشخیص و رفع خطا و بازگشت به حالت قبل از خطا۲۹:
پیام‌های خطا باید به زبان ساده باشد و در برگیرنده خطا و دلیل آن باشد.
۳-۱۰- راهنما و مستندات سیستم۳۰:
در طراحی سیستم باید مدارک و مستنداتی تعبیه شود که در صورت نیاز کاربر بتواند در سیستم جستجو کرده و مشکل را حل کرده

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید