پایان نامه با کلمات کلیدی کاربردپذیری، شبکه اجتماعی

دانلود پایان نامه

و یا یادگیری داشته باشد.

در این تحقیق نیز از چک لیست Nielson اصلاح شده و طراحی شده مختص شبکه‌های اجتماعی برای ارزیابی میزان کاربردپذیری واسط کاربری استفاده شده است.

فصل چهارم:
روش انجام پژوهش

فصل ۴- روش انجام پژوهش
هدف‌ این تحقیق ارزیابی میزان کاربردپذیری شبکه اجتماعی LinkedIn و بحث و بررسی نتایج به دست آمده و

دیدگاهتان را بنویسید