پایان نامه با کلمات کلیدی and، of، recall، ۷.

است[۱۰]:

Nielson Heuristics
۱. Visibility of system status
۲. Match between system and real world
۳. User control and freedom
۴. Consistency and standards
۵. Error prevention
۶. Recognition rather than recall
۷. Flexibility and efficiency of use
۸. Aesthetic and minimalist design
۹. Helps users recognize,

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید