پایان نامه با کلید واژه های جمع آوری اطلاعات، کاربردپذیری، رابط کاربر، تحلیل داده

دانلود پایان نامه

کارها
• طراحی سناریو
• جمع آوری اطلاعات
• تحلیل داده‌های کاربردپذیری
• نقد کردن واسط کاربری و پیشنهاد ارتقا
• تکرار چرخه ارزیابی در صورت لزوم
• نتیجه گیری
هر یک از مراحل ذکر شده خود شامل قسمت‌هایی است که در بررسی کاربرد پذیری رابط کاربری نرم افزارها از آنها استفاده می شود. برای بررسی میزان کاربرد پذیری شبکه‌های آنلاین

دیدگاهتان را بنویسید