پایان نامه با کلید واژه های and، of، Consistency، standards

ارزیابی مکاشفه‌ای استفاده می‌شود. این لیست در جدول ۱ به قرار زیر است[۱۰]:

Nielson Heuristics
۱. Visibility of system status
۲. Match between system and real world
۳. User control and freedom
۴. Consistency and standards
۵. Error prevention
۶. Recognition rather than recall
۷. Flexibility and efficiency of use
۸.

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید