پایان نامه با کلید واژگان جنس مخالف، طرح پژوهش

دانلود پایان نامه

نشده است ، پرسشنامه داراي نرم ايراني نيست. فرم بلند پرسشنامه در کشورهاي مختلف جهان از جمله در ايران اعتباريابي شده است . در ايران فرم بلند ، توسط گروسي ، مهريار و طباطبايي (۱۳۸۰) اعتباريابي شد و نتايج شبيه نتايج به دست آمده در آزمون در کاستا (۱۹۹۲) نشان داد که همبستگي ۵ زير مقياس فرم کوتاه با فرم بلند از ۷۷/۰ تا ۹۲/۰ مي باشد . همچنين همساني دروني زير مقياس هاي آن در دامنه ۶۸/۰ تا ۸۶/۰ بر آورد شده است . همچنين ويژگي روانسنجي اين پرسشنامه در ايران مورد تأييد قرار گرفته است (روشن چلسي و همکاران، ۱۳۸۵).
مقياس انتظار از ازدواج (MES): در اين پژوهش براي بررسي انتظارات آزمودني ها از ازدواج ، از مقياس انتظار ازدواج (جونز۱۲۲ و نلسون۱۲۳، ۱۹۹۶) استفاده شد. اين پرسشنامه حاوي ۴۰ گزاره است . پاسخ دهندگان از مقياس ۵ درجه اي ليكرت از ۱ ،‌كاملا مخالفم تا ۵ ، كاملا موافقم استفاده مي كنند ؛ بنابر اين حداقل نمره ۴۰ و حداكثر آن ۲۰۰ است . گزاره هاي ۳۵،۳۰،۲۸،۲۳،۱۸،۴ و ۳۸ به طور معكوس نمره گذاري مي شوند. به طور كلي نمرات پايين تر نشان دهنده انتظارات بدبينانه۱۲۴ از ازدواج ،‌و نمرات بالاتر نشان دهنده انتظار ايده آل گرايانه۱۲۵ از ازدواج است . نمراتي كه در حد وسط هستند ،‌انتظارات واقع گرايانه۱۲۶ را نشان مي دهند . همچنين نمرات بالا در خرده مقياس هاي انتظار ايده آل گرايانه و واقع گرايانه نشان دهنده انتظارات ايده آل گرايانه و واقع گرايانه تر است در حالي كه در خرده مقياس انتظار بدبينانه نمرات پايين تر نشان دهنده انتظارات بد بينانه تر است . پاسخگويي به آن حدود ۱۰ دقيقه زمان مي برد . جونز و نلسون (۱۹۹۶) براي كل مقياس ، آلفي كرونباخ ۸۰/۰ – ۷۹/۰ و ديلون (۵) ضريب ۸۰/۰ را گزارش كردند . همچنين آن ها رابطه مثبت معناداري را بين نمرات مقياس رومانتيك گرايي دين ( Dean Romanticism Scale) و مقياس نگرش عشق (Love Attitude Scale) به عنوان شواهدي بر روايي همگرايي اين پرسشنامه نشان دادند.
نيلفروشان و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشي به بررسي ساختار عاملي، اعتبار و روايي مقياس انتظار از ازدواج (MES) در دانشجويان ايراني پرداختند. جامعه آماري پژوهش کليه دانشجويان مجرد دوره کارشناسي دانشگاه اصفهان بود. نمونه پژوهش شامل ۱۳۷ دانشجو ( ۵۱ پسر، ۸۶ دختر) از جامعه در دسترس به روش نمونه گيري طبقه اي انتخاب شد. ابزارهاي مورد استفاده مقياس انتظار از ازدواج (MES) و مقياس نگرش نسبت به ازدواج (MAS) بود. داده ها با استفاده از آزمون هاي تحليل عاملي، همبستگي و تحليل واريانس چند متغيري تحليل شد. نتايج نشان داد همساني دروني اين مقياس با استفاده از آلفاي کرونباخ ۸۸/۰ و ضريب بازآزمايي در تيفاصله سه هفته ۹۱/۰ بدست آمد. همچنين همسبتگي اين مقياس با مقياس نگرش نسبت به ازدواج ۴۳/۰ بدست آمد. همچنين نتايج تحليل عاملي نشان داد مقياس انتظار از ازدواج (MES) يک ابزار چند بعدي و داراي سه عامل انتظار واقع گرايانه، انتظار ايده آل گرايانه، و انتظار بدبينانه مي باشد. از سويي ديگر نتايج نشان داد که دختران در مقايسه با پسران انتظار بدبينانه تري نسبت به ازدواج دارند.
۳-۴ روش گردآوري داده ها
طرح پژوهش حاضر از نوع توصيفي- همبستگي بوده است. جامعه آماري کليه دانشجويان مجرد بوده که به روش نمونه گيري مرحليه انتخاب گرديدند به اين صورت که ابتدا از ميان دانشکده هاي دانشگاه ۲ دانشکده به طور تصادفي انتخاب گرديده و پس از مراجعه به آن دانشکده ها متناسب با حجم جامعه آن دانشکده، تعداد نمونه انتخاب گرديد. پس از جمع آوري داده ها، اطلاعات با آزمون هاي آماري مناسب تحليل شد.
۳-۵ روش تحليل داده ها
به منظور تحليل توصيفي داده ها از ميانگين، انحراف استاندارد و … استفاده گرديد. براي تحليل استنباطي از آزمون هاي همبستگي پيرسون وتي مستقل استفاده شد. براي مقايسه دانشجويان پسر و دختر در متغير هاي پژوهش استفاده شد.

۴ فصل چهارم
نتايج پژوهش
۴-۱
توصيف داده ها
پس از آنکه داده هاي تحقيق گردآوري ، استخراج و طبقه بندي گرديدند، جداول و نمودارهاي لازم تهيه شدند و آزمون هاي آماري نيز انجام شد؛ نوبت به مرحله جديدي از فرايند تحقيق که به مرحله تجزيه وتحليل داده ها معروف است، مي رسد. اين مرحله در تحقيق اهميت زيادي دارد. در مرحله تجزيه و تحليل آنچه که مهم است اين است که محقق بايد اطلاعات و داده ها را در مسير هدف تحقيق، پاسخگويي به سؤالات تحقيق و نيز ارزيابي فرضيه هاي خود، هدايت كند و مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. تجزيه و تحليل به عنوان فرايندي از روش علمي، يکي از پايه هاي اساسي هر روش تحقيقي است. تجزيه و تحليل روشي است که از طريق آن، داده هايي که از طريق بکارگيري ابزارهاي تحقيق فراهم آمده اند؛ خلاصه،کدبندي، دسته بندي و در نهايت پردازش مي شوند تا زمينه برقراري انواع تحليل ها و ارتباط بين اين داده ها به منظورآزمون فرضيه ها فراهم آيد.
براي تجزيه و تحليل دادههاي جمع آوري شده در اين تحقيق، ابتدا آمار توصيفي كه به بررسي متغيرهاي جمعيت شناختي تحقيق شامل سن، ميزان تحصيلات وضعيت تأهل و… ميپردازد با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسي قرار گرفت. پس از آن آمار استنباطي مطرح ميگردد. آمار استنباطي اين تحقيق با استفاده از آزمون هاي مناسب به آزمون فرضيات پژوهش مي پردازد.
۴-۱-۱ جنسيت
جدول زير فراواني و درصد مراجعان بر اساس جنسيت را نشان مي دهد.

جدول ‏۴-۱ توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب جنسيت
جنسيت
تعداد
درصد
مرد
۱۱۶
۴۶٫۴
زن
۱۳۴
۵۳٫۶
کل
۲۵۰
۱۰۰

نم
ودار ‏۴-۱ نمودار فراواني پاسخگويان برحسب جنسيت

همانطور که در جدول و نمودار فوق ديده ميشود ۴۶٫۴ درصد (۱۱۶ نفر) از نمونه آماري مرد و ۵۳٫۶ درصد (۱۳۴ نفر) آنها زن هستند.
۴-۱-۲ تحصيلات
جدول زير فراواني و درصد مراجعان بر اساس تحصيلات را نشان مي دهد.

جدول ‏۴-۲ توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب تحصيلات
تحصيلات
تعداد
درصد
فوق ديپلم
۹۸
۳۹٫۲
ليسانس
۱۴۷
۵۸٫۸
فوق ليسانس
۵
۲
کل
۲۵۰
۱۰۰

نمودار ‏۴-۲ نمودار فراواني پاسخگويان برحسب تحصيلات

همانطور که در جدول و نمودار فوق ديده ميشود بيشتر اعضاي نمونه آماري(۵۸٫۸ درصد) داراي مدرك ليسانس و کمترين آنها (۲درصد) داراي تحصيلات فوق ليسانس هستند.
۴-۱-۳ ارتباط با جنس مخالف
جدول زير فراواني و درصد مراجعان بر اساس ارتباط با جنس مخالف را نشان مي دهد.

جدول ‏۴-۳ توزيع فراواني پاسخگويان بر حسب ارتباط با جنس مخالف
ارتباط با جنس مخالف
تعداد
درصد
بله
۱۷۰
۶۸
خير
۸۰
۳۲
کل
۲۵۰
۱۰۰

نمودار ‏۴-۳ نمودار فراواني پاسخگويان برحسب ارتباط با جنس مخالف

همانطور که در جدول و نمودار فوق ديده ميشود ۶۸ درصد (۱۷۰ نفر) از نمونه آماري داراي ارتباط با جنس مخالف و ۳۲ درصد (۸۰ نفر) آنها بدون ارتباط با جنس مخالف هستند.
۴-۱-۴ سن
ميانگين سن آزمودني هاي پژوهش ۲۱٫۷۲ سال و انحراف استاندارد ۳٫۹۳ بود.

۴-۲ متغيرهاي تحقيق
جدول زير ميانگين و انحراف استاندارد متغير هاي پژوهش را نشان مي دهد .

دیدگاهتان را بنویسید