پایان نامه با کلید واژگان عوامل ساختاری

دانلود پایان نامه

الکترونخواهی، و دیگر خصوصیات فلز مرکزی توصیف کننده بسیاری از خصوصیات یک ترکیب کمپلکس هستند اما تعدادی از خصوصیات جزئی و بسیار مهم دیگر، از ساختار فضائی و حالتهای الکترونی که خود ناشی از خصوصیات فضائی لیگاند و خواص فلز مرکزی می باشند ناشی می شود. در حقیقت ریشه بروز تاثیر عوامل ساختاری در یک خا صیت ویژه یک ترکیب کمپلکس را باید در

دیدگاهتان را بنویسید