پایان نامه با کلید واژگان عوامل ساختاری

الکترونخواهی، و دیگر خصوصیات فلز مرکزی توصیف کننده بسیاری از خصوصیات یک ترکیب کمپلکس هستند اما تعدادی از خصوصیات جزئی و بسیار مهم دیگر، از ساختار فضائی و حالتهای الکترونی که خود ناشی از خصوصیات فضائی لیگاند و خواص فلز مرکزی می باشند ناشی می شود. در حقیقت ریشه بروز تاثیر عوامل ساختاری در یک خا صیت ویژه یک ترکیب کمپلکس را باید در

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید