پایان نامه با کلید واژگان فرومغناطیس، کمپلکسها، کاندیدای، رباهای

دهنده لیگاند و حلقه می توانند کوپلاژ فرومغناطیس یا آنتی فرومغناطیس داشته باشند. با تغییر نوع لیگاند فاصله بین دو حلقه و فاصله بین دو مرکز پارامغناطیس تغییر می کند ومی توان برهمکنش مغناطیسی دو مرکز را مقایسه نمود و برهمکنش فرومغناطیس را مشاهده کرد. این گونه کمپلکسها با واحدهای ساختاری ویژه خود کاندیدای مناسبی برای ساخت آهن رباهای

برای دانلود متن کامل فایل پایان نامه ها به سایت zusa.ir مراجعه نمایید

دیدگاهتان را بنویسید